Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning-fase 2 hebben verleend:

•    Noldijk 87 te Barendrecht (B200310851), voor nieuwbouw clubhuis watersportvereniging (publicatiedatum 03-06-2021).

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum van deze beschikking inzien op de gemeentelijke website vanaf 4 juni tot en met 15 juli 2021 via deze link aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning. Voor eventuele nadere informatie kunt u terecht bij dhr. P. van der Graaf via email p.v.d.graaf@bar-organisatie.nl of tel. 0180- 698328.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
Tegen de beschikking kan, binnen zes weken na de publicatiedatum van deze beschikking, beroep worden ingesteld.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.