Op de parkeerplaats aan de Zuider Carnisseweg 110 in Barendrecht is een noodopvang voor asielzoekers gerealiseerd. Hier worden maximaal 50 asielzoekers opgevangen. De noodopvang geldt voor vier maanden. Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen. Heeft u behoefte aan doorpraten of heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 0180.

Waarom juist opvang in de regio Rotterdam?

De regering heeft gekeken naar spreiding over het land. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is aangewezen als één van de plekken in ons land.

Wie betaalt de noodopvang?

Het COA betaalt de kosten voor deze noodopvang.

Is er iets bekend over de verhouding mannen/vrouwen en over de leeftijden?

Nee, dat is niet bekend. Er zijn meer mannen dan vrouwen die ons land inkomen als asielzoeker. Met het oog op de locatie wordt in Barendrecht de noodopvang uitsluitend toegewezen aan gezinnen.

Waar worden de asielzoekers precies opgevangen en hoe?

In Barendrecht worden de asielzoekers opgevangen in een noodopvang op de parkeerplaats Carnisseweg aan de Zuider Carnisseweg 110. Hoe de noodopvang er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.

Waarom juist op deze locatie?

Deze locatie biedt de ruimte die nodig is om de noodopvang op korte termijn te realiseren.

Is er een kans dat de noodopvang steeds voller wordt?

De noodopvang is bestemd voor maximaal 50 personen. Met het oog op de locatie wordt de noodopvang uitsluitend toegewezen aan gezinnen.

Wanneer komen de asielzoekers naar de locatie?

Naar verwachting komen de asielzoekers vanaf de laatste week van januari 2022 naar de noodopvang.

Hoe lang worden de asielzoekers opgevangen?

De regering heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aangewezen om voor naar verwachting ongeveer 4 maanden noodopvang te regelen.

Kan ik bezwaar maken tegen de noodopvang voor asielzoekers?

Tegen het besluit van de burgemeester om een tijdelijke noodlocatie voor asielzoekers in de gemeente te realiseren kan geen bezwaar worden gemaakt. Het besluit is genomen vanwege een crisissituatie, namelijk het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Daarbij heeft de burgemeester bijzondere bevoegdheden, de zogenaamde noodbevoegdheden, om te besluiten mee te werken aan het realiseren van noodopvang. De burgemeester legt over zijn besluit achteraf verantwoording. Dat gebeurt / gebeurde tijdens de raadsvergadering op dinsdag 18 januari 2022.

De Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om tegen het besluit voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van de noodopvang op de locatie Zuider Carnisseweg een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van verzending van de omgevingsvergunning worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via de pagina bezwaar maken. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Let op: bezwaar maken kan pas nadat het college van burgemeester en wethouders een besluit heeft genomen. Dit wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant (De Schakel), op de gemeentelijke website en op de website van Overheid.nl.

Waar vind ik meer informatie over het asielbeleid in Nederland?

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid

Waar kan ik terecht met vragen, meldingen en klachten?

Heeft u overige vragen of opmerkingen, dan kunt u bellen met de gemeente via 14 0180. Wilt u meldingen doen over openbare orde en veiligheid dan kunt u bellen met de politie via 0900 - 88 44.

Ik wil graag helpen. Kan ik iets doen?

In de komende periode zoeken we contact met onder andere Vluchtelingenwerk om te kijken hoe we kunnen ondersteunen. We maken bekend op welke manier dat zo goed mogelijk kan.