Lees hier veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over het nieuwe beleidsplan afval en grondstoffen.

Vraag: Ben ik verplicht de containers aan te nemen en een bruikleenovereenkomst aan te gaan voor deze containers of niet?

Bewoners van de laagbouw krijgen twee mini-containers voor afvalscheiding aan huis, één voor GFT en één voor papier. De mini-container voor GFT wordt elke twee weken opgehaald en die voor papier eens in de vier weken.

Wanneer inwoners van Barendrecht dit (gescheiden) afval aan huis aanbieden, zijn zij verplicht om gebruik te maken van de mini-containers.
In de gemeente Barendrecht is in de Afvalstoffenverordening geregeld dat bepaalde huishoudelijke afvalstoffen, waaronder papierafval, afzonderlijk ingezameld moet worden. Voor GFT-afval vloeit deze verplichting (zelfs) rechtstreeks voort uit de Wet milieubeheer.  Het is op grond van de Afvalstoffenverordening verboden om de genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders dan afzonderlijk aan te bieden.  De inwoners zijn dus verplicht het GFT- en papierafval in de daarvoor aangewezen inzamelmiddelen- en/of voorzieningen aan te bieden. Daarmee is er in praktische zin sprake van een verplichting om de mini-containers af te nemen

De gemeente Barendrecht zal niet gaan afdwingen dat mensen een mini-container accepteren, maar we gaan onze standpunten wel aan mensen uitleggen en we gaan ze proberen te overtuigen. Want hiermee wordt een gezamenlijk belang gediend.

Dus, als inwoners gebruik willen maken van de service van de gemeente om elke twee weken het GFT-afval en elke vier weken het papier aan huis op te halen, dan is men verplicht hiervoor de mini-container te gebruiken.

De inwoners kunnen er ook voor kiezen om niet aan huis het gescheiden afval aan te bieden, maar om het zelf naar het afvalaanbiedstation te brengen. Voor oud papier en karton geldt verder dat gebruikgemaakt kan worden van de papiercontainers in de collectieve ondergrondse inzamelsystemen. GFT kan ook thuis gecomposteerd worden. Men moet wel kunnen aantonen dat men dit dan niet bij het restafval gooit. In dit geval is de mini-container niet nodig én niet verplicht.

We halen het gescheiden afval dan niet op. Men betaalt dan wel de volledige afvalstoffenheffing, ook voor het legen van de containers, maar men maakt er geen gebruik van.

Wie ervoor kiest om gebruik te maken van de mini-containers, kan er na een evaluatieperiode alsnog vanaf. Uit ervaring van andere gemeenten blijkt echter dat slechts 3 tot 5 % van de inwoners van deze mogelijkheid om de mini-container terug te geven gebruik maakt.

Ik woon op de derde verdieping van een flat. Krijg ik straks minicontainers voor GFT en papier?

Bewoners van hoogbouw krijgen geen minicontainers, voor bewoners van hoogbouw geldt dat zij gebruik kunnen blijven maken van de ondergrondse verzamelcontainers voor papier. Deze staan op loopafstand van uw woning. Aan de bestaande containers wordt een nieuwe voorziening ingericht voor GFT, in de vorm van verzamelcontainers. De GFT-containers worden géén ondergrondse containers.

Is het zo dat ondergrondse containers verdwijnen en iedereen een minicontainer in de tuin krijgt?

Nee, alle ondergrondse containers voor restafval blijven. Hierin kunt u voortaan uw PMD (plastic verpakking, metaal (blik) en drinkpakken) + restafval kwijt. De afvalverwerker scheidt dit PMD na. Bewoners van laagbouw krijgen twee minicontainers voor herbruikbare grondstoffen, één voor papier en één voor GFT. Bewoners van hoogbouw kunnen hun GFT en papier aanbieden bij een verzamelcontainer op loopafstand.

Gescheiden afval kan naar ‘Afval loont’. Het geld dat dat oplevert gaat naar verenigingen, scholen, kerken of de inwoners zelf. Het levert banen op voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Waarom moet Afval loont verdwijnen?

Afval loont is een pilot, ingesteld om het gescheiden aanbieden van afval te stimuleren. De wethouder is met ‘Afval loont’ in gesprek over een nieuwe rol in onze lokale samenleving. Het initiatief heeft een toegevoegde waarde . Als een nieuwe invulling van Afval loont niet mogelijk zou zijn, worden lokale verenigingen, kerken en scholen gecompenseerd. Het personeel van Afval loont wordt in dat geval begeleid van werk naar werk.

De gemeente verdient toch geld aan de afvalstoffenheffing?

Nee, de afvalstoffenheffing is kostendekkend. Alle gelden uit de afvalstoffenheffing moeten worden besteed aan de kosten voor afvalinzameling en -verwerking. Een eventueel overschot gaat terug naar de inwoners.

Waarom moet er een papiercontainer in mijn tuin? Er staan toch  ondergrondse papierbakken in de wijken?

Uit onze sorteeranalyses blijkt dat er veel te veel oud papier in het restafval zit. Gemiddeld per inwoner per jaar 37 kilo. Ervaringen in andere gemeenten laten zien dat een eigen papierbak veel betere resultaten geeft qua papierscheiding.

Is het niet beter een PMD-container te plaatsen om zo PMD apart aan te leveren?

Nascheiding van PMD levert een veel hoger scheidingspercentage op. Bovendien is nascheiding goedkoper en makkelijker dan scheiden en apart ophalen. Het belangrijkste doel van het afvalbeleidsplan, namelijk het beste resultaat tegen de laagste kosten voor inwoners, kunnen we met nascheiding behalen

Ik vind die minicontainers stinken. Wat kan ik hieraan doen?

We raden u  aan uw container na leging regelmatig te reinigen. U kunt ook bio-zakjes gebruiken om de bak schoner te houden. We denken graag met u mee over methoden waarmee stinkende containers voorkomen kunnen worden.

Er is geen ruimte op mijn stoep om een container neer te zetten om te laten legen. Bovendien vind ik het een rommelig gezicht al die containers op straat tijdens de ophaaldag. Is er wel ruimte om de minicontainers langs de weg te zetten?

De containers zijn van een dusdanig formaat dat deze overal geplaatst kunnen worden. De ophaaldagen zijn beperkt tot één per week. De ene week de GFT-bak, de andere week de Papierbak.

In de brief van Cees Schaap staat dat Barendrecht in de top 10 staat van slechtst presterende gemeenten in Nederland qua afvalscheiding. Waar kan ik deze cijfers terugvinden?

Deze cijfers zijn gepubliceerd door Rijkswaterstaat en zijn hier te vinden. Het gaat hier om het scheidingspercentage van fijn huishoudelijk afval. U vindt de ranglijst ook in de pdf onderaan deze pagina. Ook op www.benchmarkafval.nl staan statistieken van afvalscheiding per gemeente.

Ranglijst scheidingspercentage fijn huishoudelijk afval per gemeente