Lees hier veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over het nieuwe beleidsplan afval en grondstoffen.

Vragen over afvalscheiding

Waarom moeten we ons afval gaan scheiden?

De vraag naar grondstoffen voor bijvoorbeeld papier, textiel, glas en plastic neemt wereldwijd sterk toe. In het Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie in 2050 volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Voor huishoudelijk afval is dit landelijk vertaald naar het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). De VANG-doelstelling is 100 kilo restafval per inwoner en 75% hergebruik. Vanaf 2020 moeten alle Nederlandse gemeenten hieraan voldoen. Als gemeenten hieraan niet voldoen, riskeren zij hoge boetes. Dat betekent dat ook de kosten voor inwoners (via de afvalstoffenheffing) zullen stijgen. Dat willen we voorkomen, en daarom is het belangrijk dat we ons afval in Barendrecht (beter) gaan scheiden.

Wat is de huidige situatie in Barendrecht?

Het huidige scheidingspercentage bedraagt 42%. Dat is heel erg laag. De hoeveelheid fijn restafval is in de gemeente Barendrecht in 2017 273 kg per inwoner per jaar. De totale hoeveelheid restafval is in Barendrecht was in 2017 maar liefst 323 kg per inwoner per jaar. 2018 wijkt niet veel af van 2017.

Vragen over de containers

Waarom wil de gemeente met containers gaan werken, in plaats van bijvoorbeeld het ondergrondse containernetwerk uit te breiden?

De gemeente heeft vier scenario's onderzocht om het afval (beter) te gaan scheiden. Die scenario's kunt u ook terugvinden in het afvalbeleidsplan dat de gemeenteraad in april 2019 heeft vastgesteld. Het scenario dat uiteindelijk is gekozen: de ondergrondse containers voor restafval behouden, het PMD toevoegen aan het restafval en nascheiden en inwoners containers aanbieden voor het scheiden van GFT en papier/karton aan huis, is het scenario dat het minste kost en het beste resultaat oplevert.

Het overstappen op containers is toch een stap terug in de tijd?

Door de nieuwe VANG-doelstellingen moeten alle gemeenten in 2020 voldoen aan nieuwe regels: maximaal 100 kilo restafval per inwoner en 75% hergebruik. Als gemeenten hieraan niet voldoen, riskeren zij hoge boetes. Voor Barendrecht zijn diverse scenario's uitgewerkt om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Het scenario dat uiteindelijk is gekozen: de ondergrondse containers voor restafval behouden, het PMD toevoegen aan het restafval en nascheiden en inwoners containers aanbieden voor het scheiden van GFT en papier/karton aan huis, is het scenario dat het minste kost en het beste resultaat oplevert.

Hiermee komen we zo snel mogelijk in de buurt van het behalen van de VANG-doelstellingen. Vele gemeenten in Nederland stappen dan ook over op de containers, of maken hier al gebruik van. In veel gemeenten hebben inwoners zelfs vier containers in de tuin.

Wanneer worden de containers geleverd?

De distributie van de containers is in handen van de NV BAR Afvalbeheer. De containers voor GFT en papier/karton worden vanaf begin oktober 2019 geleverd bij de inwoners met een laagbouwwoning. Na 6 maanden volgt een evaluatie. Inwoners die dan een andere manier hebben om hun GFT en/of papier/karton te scheiden, mogen hun container teruggeven aan de NV BAR Afvalbeheer. Inwoners worden per brief geïnformeerd over de afleverdata.

Ben ik verplicht de containers aan te nemen?

Nee, u bent niet verplicht de containers aan te nemen. U bent wél verplicht uw afval te scheiden. Dat is zo geregeld in de Afvalstoffenverordening en de Wet milieubeheer. Maar indien u gebruik wilt maken van de service van de gemeente om uw gescheiden afval aan huis op te halen, dan moet u hiervoor de containers gebruiken. Dit mag niet meer in zakken of dozen.

Als u de containers niet aanneemt, moet u zelf uw afval gescheiden aanleveren, bijvoorbeeld door het naar het afvalaanbiedstation te brengen.

Hoe kan ik de containers weigeren?

Dat kan door op de dag van uitreiking van de container (u wordt hierover per brief geïnformeerd) voor GFT en/of papier/karton een kaart zichtbaar vanaf de straatkant (op of naast de voordeur) op te hangen of dit persoonlijk mede te delen aan de medewerkers die de containers uitreiken. De container wordt dan niet afgegeven.

Er vindt 6 maanden na uitreiking van de containers een evaluatie plaats, waarbij inwoners de gelegenheid krijgen de containers terug in te leveren. U kunt er dus ook voor kiezen de containers aan te nemen, het gebruik ervan te testen en deze eventueel na 6 maanden alsnog in te leveren. Indien u de containers op voorhand weigert, maar later alsnog wilt hebben, zijn hier wel kosten aan verbonden.

Houd er rekening mee dat als u de containers weigert, u zelf zorg moet dragen voor het gescheiden aanleveren van uw afval. Bijvoorbeeld door alles naar het afvalaanbiedstation te brengen.

Wat gebeurt er als ik de containers weiger?

Indien u de containers weigert, dan haalt de gemeente het gescheiden afval niet bij u op. U kunt dan zelf uw gescheiden afval bijvoorbeeld naar het afvalaanbiedstation brengen. Voor oud papier en karton geldt verder dat gebruikgemaakt kan worden van de papiercontainers in de collectieve ondergrondse inzamelsystemen. GFT kan ook thuis gecomposteerd worden. U mag het afval in ieder geval niet bij het restafval doen.  

Indien u op een later moment alsnog besluit containers te willen hebben, dan zijn daar kosten aan verbonden.

Kan ik mijn container ook omwisselen voor een grotere of kleinere?

6 maanden na uitreiking van de containers volgt een evaluatie. We gaan dan kijken waar en hoe we maatwerk kunnen leveren. Indien u een grotere of kleinere container wilt, kunt u dit dan aangeven.

Ik woon in een flat. Krijg ik straks containers voor GFT en papier?

Bewoners van hoogbouw krijgen geen containers, voor hen geldt dat zij gebruik kunnen blijven maken van de ondergrondse verzamelcontainers voor papier. Deze staan op loopafstand van uw woning. Aan de bestaande containers wordt een nieuwe voorziening ingericht voor GFT, in de vorm van verzamelcontainers. De GFT-containers worden géén ondergrondse containers.

Verdwijnen de ondergrondse afvalcontainers?

Nee, alle ondergrondse containers voor restafval blijven. Hierin kunt u voortaan uw PMD (plastic verpakking, metaal (blik) en drinkpakken) + restafval kwijt. De afvalverwerker scheidt dit PMD na. Bewoners van laagbouw krijgen twee containers voor herbruikbare grondstoffen, één voor papier en één voor GFT. Bewoners van hoogbouw kunnen hun GFT en papier aanbieden bij een verzamelcontainer op loopafstand.

Waarom moet er een papiercontainer in mijn tuin? Er staan toch ondergrondse papierbakken in de wijken?

Uit onze sorteeranalyses blijkt dat er veel te veel oud papier in het restafval zit. Gemiddeld per inwoner per jaar 37 kilo. Ervaringen in andere gemeenten laten zien dat een eigen papierbak veel betere resultaten geeft.

Is het niet beter een PMD-container te plaatsen om zo PMD apart aan te leveren?

Nascheiding van PMD levert een veel hoger scheidingspercentage op. Bovendien is nascheiding goedkoper en makkelijker dan scheiden en apart ophalen. Het belangrijkste doel van het afvalbeleidsplan, namelijk het beste resultaat tegen de laagste kosten voor inwoners, kunnen we met nascheiding beter behalen.

Ik vind de containers stinken. Wat kan ik hieraan doen?

We raden u  aan uw container na leging regelmatig te reinigen. U kunt ook bio-zakjes gebruiken om de bak schoner te houden. We denken graag met u mee over methoden waarmee stinkende containers voorkomen kunnen worden.

Er is geen ruimte op mijn stoep om een container neer te zetten. Bovendien vind ik het een rommelig gezicht. Is er wel ruimte om de containers langs de weg te zetten?

De containers zijn van een dusdanig formaat dat deze overal geplaatst kunnen worden. De ophaaldagen zijn beperkt tot één per week. De ene week de GFT-bak, de andere week de papierbak.

Overige vragen

Hoe vaak wordt het afval opgehaald?

Bewoners van  laagbouw krijgen twee containers voor afvalscheiding aan huis, één voor GFT en één voor papier. De container voor GFT wordt elke twee weken opgehaald en die voor papier eens in de vier weken.

Gescheiden afval kan naar ‘Afval loont’. Het geld dat dat oplevert gaat naar verenigingen, scholen, kerken of de inwoners zelf. Het levert banen op voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt. Waarom moet Afval loont verdwijnen?

Afval loont is een pilot, ingesteld om het gescheiden aanbieden van afval te stimuleren. De wethouder is met ‘Afval loont’ in gesprek over een nieuwe rol in onze lokale samenleving. Het initiatief heeft een toegevoegde waarde. Als een nieuwe invulling van Afval loont niet mogelijk is, worden lokale verenigingen, kerken en scholen gecompenseerd. Het personeel van Afval loont wordt in dat geval begeleid van werk naar werk.

De gemeente verdient toch geld aan de afvalstoffenheffing?

Nee, de afvalstoffenheffing is kostendekkend. Alle gelden uit de afvalstoffenheffing moeten worden besteed aan de kosten voor afvalinzameling en -verwerking. Een eventueel overschot gaat terug naar de inwoners.

In de brief van de wethouder staat dat Barendrecht in de top 10 staat van slechtst presterende gemeenten in Nederland qua afvalscheiding. Waar kan ik deze cijfers terugvinden?

Deze cijfers zijn gepubliceerd door Rijkswaterstaat en zijn hier te vinden. Het gaat hier om het scheidingspercentage van fijn huishoudelijk afval. U vindt de ranglijst ook in de pdf onderaan deze pagina. Ook op www.benchmarkafval.nl staan statistieken van afvalscheiding per gemeente.

Ranglijst scheidingspercentage fijn huishoudelijk afval per gemeente