Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 28 januari 2020 het bestemmingsplan Botter gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van drie appartementencomplexen aan de Botter mogelijk. In totaal worden 70 woningen gerealiseerd, zowel koop-, huur- en sociale huurwoningen.

Wijzigingen

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht. In de Staat van wijzigingen zijn de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan opgenomen. De Staat van wijzigingen wordt ter inzage gelegd.

Bestemmingsplan inzien

Het gewijzigde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken kunt u op inzien in de periode vanaf 31 januari t/m 12 maart 2020 bij het gemeentelijke Servicecentrum van het gemeentehuis, Binnenhof 1 in Barendrecht. Ook is het gewijzigde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op de site van de gemeente www.barendrecht.nl/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0489.BPWGO20180023-VI01).

Kosten verzekerd

Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het kostenverhaal via de gemeentelijke gronduitgifte geregeld is.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Botter is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Beroep indienen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u gedurende hierboven genoemde periode in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan als u uitsluitend belanghebbende bent en:

  • als u eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kon indienen, of;
  • als u wilt reageren op de aangebrachte wijzigingen ten opzicht van het ontwerpbestemmingsplan.

U kunt uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. Ook wel  griffierecht genoemd. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State.

Bestemmingsplan in werking

Het bestemmingsplan treedt inwerking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet inwerking totdat er een beslissing over dit verzoek is genomen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met D.T. Amesz via telefoonnummer (0180) 698 395.

Bestemmingsplan Botterlocatie