Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 7 mei 2019 het bestemmingsplan ‘Woonwagencentrum Ziedewijdsekade’ gewijzigd heeft vastgesteld. Dit voor een uitbreiding met zes staplaatsen.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeenteraad beperkte wijzigingen aangebracht. Een groenstructuur van meer omvang en wijziging van de weg zijn de belangrijkste wijzigingen. De wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn opgenomen in de Nota zienswijzen.

Vastgesteld bestemmingsplan Woonwagencentrum Ziedewijdsekade vanaf  24 mei tot en met 4 juli ter inzage

Het plan is te raadplegen via:

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.

Beroep indienen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u gedurende hierboven genoemde periode in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan als u uitsluitend belanghebbende bent en:

 • als u eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of;
 • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kon indienen.

  U kunt u beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. Ook wel  griffierecht genoemd. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State.

  Het bestemmingsplan treedt inwerking na afloop van de beroepstermijn.
  Indien binnen de beroepstermijn beroep is ingesteld of een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet inwerking totdat er een beslissing over dit verzoek is genomen. 

  Meer informatie
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. van Schagen via telefoonnummer 14 0180.