Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 7 mei 2019 het Crisis- en herstelwet (Chw) het bestemmingsplan Stationstuin Barendrecht  gewijzigd heeft vastgesteld. Samen met BAM Wonen wil de gemeente de Stationstuin (voorheen oude zwembadlocatie) ontwikkelen tot een aantrekkelijke woonlocatie met levensloopbestendige woningen in het koop- en (sociale) huursegment.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeenteraad beperkte wijzigingen aangebracht. De wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn opgenomen in de Nota zienswijzen. Die nota is als bijlage 11 bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen.

Vastgesteld bestemmingsplan Stationstuin Barendrecht vanaf 17 mei tot en met 27 juni ter inzage

Het plan is te raadplegen via:

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Alleen als een belanghebbende een zienswijze tegen het voorliggende ontwerpuitwerkingsplan heeft ingediend kan men in een later stadium beroep indienen.

Beroep indienen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u gedurende hierboven genoemde periode in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan als u uitsluitend belanghebbende bent en:

 • als u eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of;
 • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kon indienen.

  U kunt u beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. Ook wel  griffierecht genoemd. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State.

  Het bestemmingsplan treedt inwerking na afloop van de beroepstermijn.
  Indien binnen de beroepstermijn beroep is ingesteld of een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet inwerking totdat er een beslissing over dit verzoek is genomen. 

  Meer informatie
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Verhoeven via telefoonnummer 14 0180.