Vastgesteld bestemmingsplan Reijerwaardseweg 19 ter inzage

Dit is een gearchiveerd item.
Geplaatst op:

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 29 januari 2019 het bestemmingsplan Reijerwaardseweg 19 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Reijerwaardseweg 19. In het kader van de Rijksregeling ‘wonen onder een hoogspanningsleiding’ is de bestemming Wonen op dit perceel gewijzigd naar de bestemming Tuin en Groen, zodat wonen onder een hoogspanningsleiding niet meer mogelijk is. Meer informatie kunt u lezen in het bestemmingsplan.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de gemeente raad geen wijzigingen aangebracht.

Bestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf 15 februari t/m 28 maart 2019 bij het Servicecentrum en onderaan deze pagina. Ook is het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kosten verzekerd

De economische uitvoerbaarheid is gewaarborgd binnen de Rijksregeling uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen. Alle kosten, inclusief de bestemmingsplankosten, komen volledig voor rekening van het Rijk. Er wordt dus geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten  anderszins verzekerd zijn.

Beroep indienen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u gedurende hierboven genoemde periode in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan als u uitsluitend belanghebbende bent en:

  • als u eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of;
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kon indienen.

U kunt u beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. Ook wel  griffierecht genoemd. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State.

Bestemmingsplan in werking

Het bestemmingsplan treedt inwerking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet inwerking totdat er een beslissing over dit verzoek is genomen.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D.T. Amesz via telefoonnummer 14 0180.