Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 29 oktober 2019 het bestemmingsplan Erf Ziedewijdsekade, voorheen kas Ammerlaan heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van het voormalige tuinbouwbedrijf Ammerlaan aan de Ziedewijdsekade naar 2 woningen.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Erf Ziedewijdsekade, voorheen kas Ammerlaan met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf  8 november t/m 19 december 2019 bij het gemeentelijke Servicecentrum en onderaan deze pagina. Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum. Ook is het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (imro-code: NL.IMRO.0489.BPZUR20190003-VI01)

Beroep indienen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u gedurende de hierboven genoemde periode in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan als u uitsluitend belanghebbende bent en:

  • Als u eerder tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, of;
  • Als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kon indienen, of;
  • U kunt u beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden. Ook wel ¬†griffierecht genoemd. Meer informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State.

Bestemmingsplan in werking

Het bestemmingsplan treedt inwerking daags na afloop van de beroepstermijn (19 december 2019). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet inwerking totdat er een beslissing over dit verzoek is genomen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.P. van den Berg via telefoonnummer 14 0180.