Het college van B&W is halverwege haar bestuursperiode. Een mooi moment om de balans op te maken. In 2018 startte het college met de uitvoering van het collegeprogramma. Hierbij staat centraal dat het college samen met inwoners, ondernemers en partners naar oplossingen zoekt voor de vele uitdagingen die op ons af komen. In de tussenevaluatie ‘Barendrecht toekomstbestendig; goed op weg!’ staat wat het college de afgelopen periode heeft bereikt en hoe ze dit in samenwerking met anderen hebben gedaan.

Uit de tussenevaluatie blijkt dat bijna 90% van de activiteiten uit het collegeprogramma afgerond of in uitvoering zijn. De overige 10% wordt naar verwachting ook grotendeels gerealiseerd, maar buiten deze collegeperiode. Het college van B&W is tevreden met deze voortgang: “We stonden voor een flinke bezuinigingsopgave de afgelopen jaren. Ondanks de financiële tekorten in de afgelopen jaren is gelukt om onze voorzieningen in stand te houden. Daar zijn we best trots op. We blijven investeren in een veilige gemeente waar het prettig leven is. Met elkaar zijn we goed op weg om Barendrecht toekomstbestendig te maken en te houden!”.

In de tussenevaluatie staat uitgebreid beschreven welke plannen zijn gerealiseerd en hoe dit we dit met inwoners, organisaties en ondernemers doen. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Bouwen van woningen, ook voor starters, is een belangrijk speerpunt. Circa 250 nieuwe woningen zijn gebouwd en 150 zijn in aanbouw. Nog eens 500 woningen worden voor eind 2022 opgeleverd. Door het akkoord dat we met Vestia hebben gesloten, zijn 900 sociale huurwoningen voor Barendrecht behouden.
  • De eerste stappen zijn gezet voor de ontwikkeling van Stationstuinen. Met zo’n 3.000 woningen komen er ook fors meer betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen beschikbaar.
  • Voor een hoog onderhoudsniveau van de buitenruimte is extra geld vrijgemaakt. Hier hebben we een inhaalslag gemaakt. Ook dankzij de inzet van 520 vrijwilligers die helpen om zwerfafval op te ruimen.
  • Cameratoezicht zorgt voor meer veiligheid. Daarom plaatsen we in 2021 meer camera’s. Onze boa’s zijn beter uitgerust met bodycams, steekvesten en kleding. Ook is het team uitgebreid met onder andere een biketeam.
  • Dankzij inwoners en het nieuwe afvalsysteem zijn we ons afval beter gaan scheiden. Het aantal kilo restafval is met circa 100 kilo per inwoner per jaar gedaald.
  • Samen met inwoners, energiecoaches en de Woonwijzerwinkel werken we aan een duurzaam Barendrecht voor de toekomst. De gemeente zelf heeft op ruim de helft van alle geschikte gemeentelijke daken zonnepanelen geplaatst.
  • Dankzij het Kindpakket kunnen kinderen en jongeren van ouders met een laag inkomen meedoen aan leuke dingen als sport- of muziekles en een schoolreisje. Zo ontvingen 125 kinderen in korte tijd een laptop om digitaal onderwijs te volgen.
  • De culturele sector is versterkt door goede verbindingen tussen maatschappelijk partners en een breed en toegankelijk aanbod. Mooi voorbeeld hiervan is het Kruispunt. Ook is geïnvesteerd in de wijkfunctie van bibliotheek Carnisselande.
  • Samen met ondernemers werken we aan vernieuwende ideeën en innovatie. Zoals de ontwikkeling van Dutch Fresh Port, een gezamenlijke aanpak om dit handelsgebied verder te versterken.  
  • We doen onze inkopen steeds meer bij lokale ondernemers. Tot en met oktober 2020 was het percentage lokale inkoop 39%.  

 

Tussenevaluatie collegeprogramma

Benieuwd naar het volledige overzicht van wat er de afgelopen twee jaar is gerealiseerd? Download hieronder de tussenevaluatie 'Barendrecht Toekomstbestendig! Goed op weg!’.