Hebt u door coronamaatregelen minder inkomsten? Komt u daardoor in de problemen met het betalen van noodzakelijke woonlasten? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.

 • TONK is met drie maanden verlengd tot en met 30 september 2021.
 • Deze regeling is NIET alleen bedoeld voor ondernemers! Alle inwoners die aan de voorwaarden voldoen (zie hieronder) kunnen TONK aanvragen.
 • De TONK is een belastingvrije gift. U hoeft het geld dus NIET terug te betalen. Omdat de TONK niet meetelt als inkomen betaalt u over het bedrag GEEN belasting.
 • De TONK is een eenmalige tegemoetkoming.
 • De TONK is per 1 juli verhoogd naar € 1.500,- of € 3.000,- (was € 750,- of € 1.500,- ). Als u vóór 1 juli TONK hebt ontvangen (dus het lagere bedrag van € 750,- of € 1.500,-) dan krijgt u automatisch nogmaals dat bedrag op uw rekening. U hoeft daarvoor geen aanvraag bij ons te doen. Heeft u na half augustus nog geen bedrag van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op. 

Waarvoor is TONK bedoeld?

Om u te helpen bij het betalen van:

 • huur of hypotheek
 • kosten van elektriciteit, gas en water
 • kosten van internet en telefonie

Heeft u recht op een TONK-uitkering?

Beantwoord de vragen in onderstaand stroomschema en kijk of u in aanmerking komt voor een TONK-uitkering. De vragen staan ook onder het stroomschema.

Infographic over uitleg TONK, tekstversie staat onder de afbeelding
Infographic over uitleg TONK, tekstversie staat onder de afbeelding
 • Bent u inwoner van Barendrecht?
 • Bent u 18 jaar of ouder en uitwonend?
 • Is uw inkomen gedaald als gevolg van Corona?
 • Is uw inkomen 25% of meer gedaald?

Is één of meerdere vragen met nee beantwoord dan komt u niet in aanmerking. Zijn deze vragen met ja beantwoord, kijk hieronder voor verdere voorwaarden en aanvraag.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Eenmalig € 1.500,- of € 3.000,-. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen, kijken we naar:

 • de hoogte van uw (woon)kosten
 • uw inkomen (en dat van uw eventuele partner) in de maand met het laatste inkomen in 2021
 • welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).

Wat zijn de voorwaarden voor TONK?

 • U heeft op dit moment minimaal 25% minder (gezins)inkomen dan in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. U vergelijkt daarvoor:
  • de maand met het hoogste inkomen in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020
   mét
   de maand met het laagste inkomen in de periode 1 januari 2021 tot aan datum aanvraag.
 • Uw verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • U ontvangt geen huurtoeslag of woonkostentoeslag.

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Welk inkomen telt mee voor de TONK?

 • uw netto-inkomen uit uw bedrijf of beroep (zie hierna hoe u dat precies vaststelt); 
 • inkomsten uit werk waarvoor salaris wordt ontvangen; 
 • uitkeringen zoals WW, Ziektewet, WIA, Wajong, IOW, WAO, WAZ, Anw, wachtgeld op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), TOZO, buitenlandse uitkeringen of buitenlandse regelingen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis waaronder het Belgische ‘Overbruggingsrecht voor zelfstandigen’ (dat loopt tot en met maart 2021) en het Duitse ‘Arbeitslosengeld’.
 • de TOFA-uitkering;
 • de continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraar;
 • de Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingspraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis ; 
 • inkomsten uit (onder)verhuur en kostgeld;
 • inkomsten uit een PGB voor zorg die door jou wordt verleend aan iemand die zorgbehoevend is; 
 • inkomsten uit vermogen (zoals rente en dividend);
 • partner- en kinderalimentatie; 
 • periodieke giften;
 • pensioen dat via de werkgever is opgebouwd en dat uitgekeerd wordt of uitkeringen uit een lijfrenteproduct. U mag van deze uitkeringen per maand als alleenstaande € 20,85 of als u een partner hebt € 41,70 aftrekken.
 • studiefinanciering
 • inkomen van uw partner (daarvoor geldt hetzelfde als hierboven), bijvoorbeeld het salaris van uw partner, de WW uitkering van uw partner of de AOW uitkering van uw partner en eventuele AOW-partnertoeslag. 

Wat niet mee telt als inkomen voor de TONK?

 • toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag); 
 • kinderbijslag; 
 • een vrijwilligersvergoeding tot een maximum van €180 per maand; 
 • een onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever; 
 • voorlopige teruggaven inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van de Belastingdienst; 
 • bijzondere bijstand (Participatiewet); 
 • een eenmalige gift (ook de TVL MKB, de opslag bij de TVL voor horecaondernemers, de evenementenmodule bij de TVL voor de evenementenbranche, de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) en de zorgbonus voor zorgprofessionals vallen hieronder).

Welk inkomen in welke periode?

De werkzaamheden die u in een maand hebt verricht worden aan die maand toegerekend, ook als u er pas later voor betaald krijgt. Bijvoorbeeld:

 • wanneer de factuur voor werkzaamheden die u in juli hebt verricht, in september wordt betaald, dan horen deze inkomsten bij juli;
 • de inkomsten voor het werk dat u in juli hebt gedaan horen bij juli, ook al krijg u pas betaald in augustus of september;
 • de producten die u in juli hebt verkocht zijn inkomsten in juli, ook al zijn ze in een andere maand betaald;
 • inkomsten uit uitkering: telt mee als inkomen in de maand waaraan de uitkeringen toe te rekenen zijn. Een WW uitkering bijvoorbeeld welke wordt uitbetaald over de maand juli wordt dus toegerekend aan de maand juli.  

Inkomsten uit vermogen, onder(ver)huur of kostgeld, inkomsten uit PGB, alimentatie, periodieke giften en overige inkomsten: telt mee als inkomen in de maand waaraan die inkomsten toe te rekenen zijn. Alimentatie bijvoorbeeld welke is bedoeld voor de maand juli wordt toegerekend aan de maand juli.

Let op! Voor extra’s als vakantiegeld en bonussen geldt dat u die naar rato (dus zoveel mogelijk verdeeld over de gewerkte uren per maand) toerekent aan de maanden die u in het aanvraagformulier invult bij vragen 5.1a/b en 5.2 a/b.

Let op! Het inkomen dat wordt opgegeven in het aanvraagformulier moet compleet zijn. Heb u (mogelijk) recht op meer inkomsten, bijvoorbeeld een (extra) toeslag op grond van de Toeslagenwet, dan moet duidelijk zijn hoeveel u gaat ontvangen voordat u een aanvraag TONK indient.

Hoe berekent u als ondernemer uw inkomen wanneer u TONK aanvraagt? 

Raadpleeg het document ‘Inkomensbegrip Tozo voorlichting aan de zelfstandigen’. Het inkomensbegrip geldt namelijk, ook voor de TONK (met uitzondering van de studiefinanciering).

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van het UWV op uw WW-uitkering?

Dan moet u die eerst aanvragen. Om TONK aan te kunnen vragen is het namelijk van belang dat u een juist inkomen opgeeft.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering?

Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn. Het is dus mogelijk om TOZO en TONK tegelijk te ontvangen.

TONK aanvragen

Vul het aanvraagformulier helemaal in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee.

Doe een aanvraag

Welke bewijsstukken heeft u voor uw aanvraag nodig?

 • Scan/kopie van een geldig identiteitsbewijs (voor- en achterzijde) of paspoort. Ook van uw partner indien van toepassing. U kunt hiervoor gebruik maken van de app KopieID.
  Let op! een kopie rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs.
 • Scan/kopie van uw bankpas (voor- en achterzijde) waarop het rekeningnummer (IBAN) én de tenaamstelling duidelijk zichtbaar is.

Let op: de bijlagen kunnen de volgende bestandsvormen hebben: pdf, jpg en png en maximaal 3 MB groot per document.

Om de aanvraag in te vullen heeft u (beiden) uw DigiD inloggegevens nodig.

U kunt tot en met 30 september 2021 een aanvraag doen voor een TONK-uitkering voor de periode van 1 januari tot en met 30 september 2021. 

Wanneer krijgt u bericht van ons over uw aanvraag?

Wij gaan uw aanvraag in behandeling nemen. U ontvangt binnen 4 weken bericht:

 • als u het formulier helemaal juist hebt ingevuld
 • als alle gevraagde gegevens zijn ingeleverd
 • als er verder geen bijzonderheden zijn.

Heeft u dringende vragen?

Neem dan bij voorkeur per e-mail contact met ons op: inkomen@bar-organisatie.nl. Zet hierbij in het onderwerp van uw bericht: TONK + uw cliëntnummer (uw cliëntnummer staat op onze brieven bij Uw kenmerk. Heeft u nog niet eerder brieven van ons gehad? Dan heeft u nog geen cliëntnummer).