Corona raakt ons allemaal. De cultuursector vormt hier helaas geen uitzondering op. Het is belangrijk dat de cultuursector ideeën en plannen aan blijft dragen. Investeren in én met elkaar.

Op 21 september jl. heeft het college daarom een besluit genomen over de inzet van extra gelden voor steun aan cultuurpartners in en na de coronacrisis.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn:

 • U bent een cultuurpartner
 • U heeft een nieuw plan voor het opstarten van programmering/activiteiten voor Barendrechters in en na de coronacrisis
 • U kunt dit plan niet realiseren vanuit reguliere middelen.

Heeft u vragen over deze regeling? Stuur dan een e-mail naar Sheby Hogenbirk: s.hogenbirk@bar-organisatie.nl

Let op! Een aanvraag doen kan tot 1 november 2021!

Subsidie aanvragen

Vul het online aanvraagformulier met DigiD of eHerkenning (eH3) in:

Subsidie nieuwe cultuurplannen coronacrisis aanvragen

Nodig bij uw subsidieaanvraag:

 • Houd de volgende gegevens bij de hand:
  • Gegevens inschrijving KVK
  • IBAN-nummer
  • Welk subsidiebedrag u aan wilt vragen
  • Een begroting; zie uitleg hieronder
  • Een dekkingsplan; zie uitleg hieronder
 • U kunt cultureel ondernemerschap aantonen. U bent bijvoorbeeld in het bezit van:
 • U kunt beschrijven hoe u voldoet aan de Governace code cultuur óf
 • U kunt beschrijven hoe u voldoet aan de Fair Practise Code óf
 • U kunt beschrijven hoe u voldoet aan de Code Culturele Diversiteit

Aanvragers zonder subsidierelatie met de gemeente Barendrecht sturen ook de volgende bewijsstukken direct mee. De bestanden mogen niet groter dan 10 MB zijn:

 • Een exemplaar van de oprichtingsakte
 • De statuten
 • De inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van 2020

Waar moet een begroting en dekkingsplan uit bestaan?

Bij uw aanvraag levert u een begroting en een dekkingsplan in. Dit stuurt u direct mee met uw aanvraag (uploaden). De bestanden mogen niet groter dan 10 MB zijn.

Een begroting is een overzicht van alle verwachte kosten/uitgaven in een bepaalde periode. De begroting moet minimaal het volgende bevatten:

 1. Gespecificeerd de kosten van middelen en materiaal
 2. Personele kosten; per persoon het uurtarief en het aantal uur
 3. Publiciteitskosten
 4. Overige kosten
 5. Totaal kosten

Een dekkingsplan is een weergave van hoe u het totaalbedrag uit uw gemaakte begroting gaat financieren. U heeft goed gekeken naar de verschillende kosten van personeel, materiaal, onvoorziene kosten en alles wat er bij een goede begroting komt kijken, en nu moet u het geld bij elkaar zien te krijgen. Een dekkingsplan moet minimaal het volgende bevatten:

 1. Eventuele sponsorbijdragen; aangevraagd of toegezegd
 2. Eventuele bijdragen fondsen; aangevraagd of toegezegd
 3. Eventuele publieks- of deelnemersbijdrage
 4. Eventuele eigen bijdrage organisatie
 5. Totale opbrengsten
 6. Totale kosten
 7. Gevraagde subsidiebijdrage.

Subsidie vast laten stellen

Heeft u van ons subsidie ontvangen voor nieuwe cultuurplannen in de coronacrisis? Dan moet u hiervoor verantwoording afleggen.

Dien online met DigiD of eHerkenning (eH3) een aanvraag in tot vaststelling voor de subsidie. Informatie hierover leest u in de beschikking die u ontvangt.

Vaststelling subsidie nieuwe cultuurplannen coronacrisis

Voor de beoordeling van uw verzoek voor tegemoetkoming moet u, indien van toepassing, de volgende documenten als bijlagen direct meesturen:

 • Financieel verslag van de afgelopen subsidieperiode, bestaande uit:
  • Een exploitatieoverzicht van de baten en lasten
  • Een balans op de laatste dag van de subsidieperiode
  • Een toelichting op het exploitatieoverzicht en de balans
 • Een accountantsverklaring indien de subsidie € 30.000,00 of meer bedraagt
 • Een door het bestuur gewaarmerkte jaarrekening.