Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpwijzigingsplan Natuurgoed Ziedewij ter inzage leggen. Dit wijzigingsplan maakt een ontwikkeling mogelijk met onder andere ruimte voor natuur, extensieve recreatie, verblijfsrecreatie, horeca-activiteiten, fiets- en wandelpaden en 8 woningen. Het plangebied ligt in de Polder Ziedewij, tussen de Stationsweg en de Noldijk.

Voor de toetsing op welstand is ook een beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld. Het BKP ligt samen met het ontwerpwijzigingsplan ter inzage. 

De geluidsbelasting door verkeerslawaai op de nieuwe woningen overstijgt de voorkeurswaarden. Er zijn daarom hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) vastgesteld voor dit plan.

Inzien
Het ontwerpwijzigingsplan, het BKP en het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh liggen vanaf 21 mei tot en met 1 juli 2021 ter inzage. De stukken zijn onderaan deze pagina te raadplegen;
Het wijzigingsplan is te raadplegen via: www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPZUR20200002-ON01). 

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de heer B. de Vries (tel: 14 0180). 

Wilt u reageren? 
Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u vóór 2 juli 2021 aan de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van “Zienswijze Natuurgoed Ziedewij, zaak 231822” en de naam van het desbetreffende document waar u op wilt reageren. 

Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met de heer B. de Vries via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.