Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Barendrecht bekend dat het uitwerkingsplan Zichtwei ter inzage ligt. Dit plan is een nadere uitwerking van het bestemmingsplan Lagewei - Vrouwenpolder.

Inloopavond 27 juni

Tijdens de inloopavond op 27 juni bent u vanaf 19:00 uu van harte welkom op het Calvijn Groene Hart aan de  Haarspitwei 11. De inloopavond eindigt om 20:30 uur. Vertegenwoordigers van de gemeente en van de  projectontwikkelaar zijn aanwezig. Aan de hand van beeldmateriaal en tekeningen geven wij u inzicht in de plannen en kunt u ook uw vragen aan genoemde vertegenwoordigers stellen.

Het uitwerkingsplan maakt de bouw van 24 appartementen mogelijk aan de Zichtwei in de wijk Lagewei.

Tegelijkertijd ligt, op basis van artikel 83 en 110a Wet geluidhinder, ook het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) ter inzage. Voor 24 appartementen wordt een hogere waarde vastgesteld vanwege het wegverkeerslawaai afkomstig van de 3e Barendrechtseweg.

Uitwerkingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder inzien

Het uitwerkingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf 7 juni t/m 18 juli 2019 bij het gemeentelijke Servicecentrum. Ook is het uitwerkingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden met de bijbehorende stukken onder ter inzage digitaal beschikbaar en op www.ruimtelijkeplannen.nl  (imro code: NL.IMRO.0489.BPWGO20190028-ON01).

Kosten verzekerd

Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels gronduitgifte via een overeenkomst anderszins verzekerd zijn.

Reactie geven

Wilt u op het uitwerkingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarden reageren? U kunt gedurende hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen op het uitwerkingsplan of het besluit hogere waarden (op uiterlijk 18 juli 2019). Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college Postbus 501, 2990 EA Barendrecht (met kenmerk zienswijze uitwerkingsplan Zichtwei, zaak 62566 / t.a.v. D.T. Amesz). Daarnaast kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit hogere waarden. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer D.T. Amesz via telefoonnummer 0180 698 395. Een brief heeft onze voorkeur.

Crisis- en herstelwet

Te zijner tijd is op het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan Zichtwei de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Alleen als een belanghebbende een zienswijze tegen het voorliggende ontwerpuitwerkingsplan heeft ingediend kan men in een later stadium beroep indienen.

Vervolgprocedure

Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal het college een beslissing nemen over de vaststelling van het uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden Wgh. De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.