Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 6 ter inzage leggen. Dit uitwerkingsplan maakt de realisatie van een appartementengebouw van maximaal 5 bouwlagen, bestaande uit maximaal 25 dure koopappartementen, mogelijk.

Het ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 6 is een juridisch- planologische uitwerking van de regels van de bestemming ‘Wonen- uit te werken- 3’ van het bestemmingsplan (moederplan) Lagewei- Vrouwenpolder. Het ontwerpuitwerkingsplan Vrouwenpolder fase 6 past binnen de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan. Daarnaast is er een goede ruimtelijke onderbouwing die aantoont dat er geen milieutechnische bezwaren zijn.

Ter inzage

Het ontwerpuitwerkingsplan ligt van 16 december 2021 tot en met 27 januari 2022 ter inzage. De stukken zijn online via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0489.BPWGO20210037-ON01). Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken of neem contact op met met mevrouw M. Carrilho via telefoonnummer 14 0180.

Plankosten

De gemeente is een gronduitgifteovereenkomst aangegaan met de initiatiefnemer. In de grondopbrengst is het kostenverhaal inclusief planschade geborgd.

Zienswijze indienen

Uw eventuele zienswijze (reactie) stuurt u vóór 28 januari 2022 aan de gemeenteraad, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Graag onder vermelding van 'Zienswijze Vrouwenpolder fase 6, zaak 199373' en de naam van het desbetreffende document waar u op wilt reageren.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met mevrouw M. Carrilho via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.