Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Herziening Vaanpark, Carnisseweg 48 ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van de woon-werkkavel aan de Carnisseweg naar 2 woningen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Herziening Vaanpark, Carnisseweg 48, ligt vanaf 5 juli tot 15 augustus 2019 ter inzage. De stukken vindt u onderaan de pagina van deze website.

Tevens is het plan te raadplegen via:

www.ruimtelijkeplannen.nl (imro code: NL.IMRO.0489.BPBTW20190002-ON01)

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum  van de gemeente.

Wilt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren?

U kunt gedurende de hierboven genoemde periode  mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen (op uiterlijk 15 augustus 2019). Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, t.a.v. de heer J.P. van den Berg en onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Herziening Vaanpark, Carnisseweg 48”, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met  de heer J.P. van den Berg via telefoonnummer 14 0180.

Vervolgprocedure

Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.