Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, maken burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan

Erf Ziedewijdsekade, voorheen kas Ammerlaan ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van het voormalige tuinbouwbedrijf Ammerlaan aan de Ziedewijdsekade naar 2 woningen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Erf Ziedewijdsekade, voorheen kas Ammerlaan ligt vanaf 7 juni tot en met 18 juli 2019 ter inzage. Het plan en bijbehorende stukken kunt u onderaan deze pagina raadplegen. Tevens kunt u het bestemmingsplan inzien op:

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.

Akoestisch onderzoek

Ten behoeve van de ontwikkeling is een ontwerpbesluit hogere grenswaarden genomen, deze vindt u bij de stukken.

Wilt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren?

U kunt gedurende hierboven genoemde periode  mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen (op uiterlijk 18 juli 2019). Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, t.a.v. de heer J.P. van den Berg en onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Erf Ziedewijdsekade, voorheen kas Ammerlaan”, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met  de heer J.P. van den Berg via telefoonnummer 14 0180.

Vervolgprocedure

Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.