Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Dwarsligger ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op een braakliggend terrein aan de Dwarsligger in De Stationstuinen aan de oostzijde van het station Barendrecht.

Bestemmingsplan Dwarsligger inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Dwarsligger met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf 1 juli tot en met 11 augustus 2022 door een afspraak te maken met het servicecentrum via de website van de gemeente. Tevens is het ontwerpbestemmingsplan Dwarsligger met de bijbehorende stukken digitaal beschikbaar op de website Ruimtelijkeplannen.nl.

Reactie geven

Wilt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren? U kunt gedurende hierboven genoemde periode  mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen op uiterlijk 11 augustus 2022. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, t.a.v. de heer D. Overmulder, onder vermelding van ‘zaaknummer’ 547310, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Overmulder via telefoonnummer 14 0180.
U kunt ook uw zienswijze digitaal indienen via de gemeentelijke website.

Crisis- en herstelwet

Te zijner tijd is op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Dwarsligger de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Alleen als een belanghebbende een zienswijze tegen het voorliggende ontwerpuitwerkingsplan heeft ingediend kan men in een later stadium beroep indienen.

Vervolgprocedure

Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.