Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Botter ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw van drie appartementencomplexen aan de Botter mogelijk.

Bestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken kunt u inzien in de periode vanaf 30 augustus t/m 17 oktober 2019 op het gemeentelijke Servicecentrum in het gemeentehuis (Binnenhof 1). Ook zijn de stukken digitaal beschikbaar op de site van de gemeente www.barendrecht.nl/ter-inzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inloopavond

Tijdens de periode van de terinzagelegging vindt op dinsdag 3 september vanaf 17:00 u t/m 21:00 u een inloopavond plaats in de centrale hal van het gemeentehuis (Binnenhof 1). U bent van harte welkom.

Kosten verzekerd

Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het kostenverhaal via de gemeentelijke gronduitgifte geregeld is.

Reactie geven

Wilt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren? U kunt gedurende hierboven genoemde periode  mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen (op uiterlijk 17 oktober 2019). Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, met kenmerk 91354, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer D.T. Amesz via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke zienswijze heeft onze voorkeur.

Crisis- en herstelwet

Te zijner tijd is op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Botter de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Alleen als een belanghebbende een zienswijze tegen het voorliggende ontwerpuitwerkingsplan heeft ingediend kan men in een later stadium beroep indienen.

Vervolgprocedure

Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.