Op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Bakkersdijk ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het kunnen realiseren van 3 vrijstaande woningen op de hoek van de Bakkersdijk en de Voordijk te Barendrecht.

Het ontwerpbestemmingsplan Bakkersdijk ligt vanaf 7 juni 2019 tot en met 18 juli 2019 ter inzage

Het plan is te raadplegen via:

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.

Kosten verzekerd

Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten via een overeenkomst anderszins verzekerd zijn.

Wilt u op het ontwerpbestemmingsplan reageren?

U kunt gedurende de hierboven genoemde periode  een zienswijze (reactie) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Barendrecht, t.a.v. de heer B. de Vries en onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bakkersdijk, zaak 26951”, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer B. de Vries via telefoonnummer 14 0180. Een brief heeft onze voorkeur.

Vervolgprocedure

Nadat de ontvangen zienswijzen verwerkt zijn, zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. De bekendmaking van de vaststelling wordt vooraf officieel bekend gemaakt.