Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een opslagloods met een kelder en een parkeerdek aan de Middelweg 1 in Barendrecht. De Raad heeft daartoe een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven op 7 mei 2019.

Om de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aangevraagd. Bij deze aanvraag moet worden onderbouwd dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Uit de voorliggende stukken blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening

Inzien

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentelijke Servicecentrum in de periode vanaf 10 mei t/m 20 juni 2019. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Van der Graaf via telefoonnummer 14 0180. Ook is het ontwerpbesluit digitaal beschikbaar op deze pagina van de website en op www.ruimtelijkeplannen.nl

Reactie geven

Wilt u op het ontwerpbesluit reageren? U kunt gedurende hierboven genoemde periodeĀ  mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen tot uiterlijk 20 juni 2019. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouder van Barendrecht, t.a.v. P. van der Graaf, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Van der Graaf via telefoonnummer 14 0180. Een schriftelijke reactie heeft onze voorkeur.