Ontwerpbeschikking voor een omgevingsvergunning Kruidentuin 2a t/m 2u (2e fase)

Dit is een gearchiveerd item.
Geplaatst op:

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen Kruidentuin 2, 2a t/m u (B180308395), voor het bouwen van 21 appartementen met een ondergrondse parkeervoorziening.

Burgemeester en wethouders vanĀ  maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te weigeren:

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 1 maart 2019 tot en met 11 april 2019 op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via de gemeentelijke website. U kunt hiervoor een afspraak maken via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college.

Beroep

Na de terinzagelegging van het ontwerpbesluit volgt een definitief besluit voor vergunningverlening, waarop opnieuw kan worden gereageerd. Tijdens de volgende terinzagelegging, kan beroep worden ingesteld door:

  1. degene die zienswijzen hebben ingebracht op deze ontwerpbeschikking;
  2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
  3. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  4. degene die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Pim van den Graaf via telefoon (0180) 698 328.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.