Burgemeester en wethouders van  maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

  • Rijnstraat 1-3 Barendrecht¬† (B180307659), voor het bouwen van een woongebouw met 21 appartementen met een parkeer-/bergingskelder

Akoestisch onderzoek

Ten behoeve van de beschikking is door het college een besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen.

Kosten verzekerd

Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.

Inzien
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 11-1-2019 tot en met 21-02-2018 op afspraak inzien in het gemeentehuis.

U kunt hiervoor een afspraak maken via: Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen. Tevens kunt u contact opnemen met de heer P. van der Graaf (via 0180 698328).

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na afspraak met bovengenoemd college.

Beroep

Na de terinzagelegging van het ontwerpbesluit volgt een definitief besluit voor vergunningverlening, waarop opnieuw kan worden gereageerd. Tijdens de volgende terinzagelegging, kan beroep worden ingesteld door:

  1. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen deze ontwerpbeschikking;
  2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
  3. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  4. degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Pim van den Graaf via (0180) 698 328.