Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:

•    Noldijk 87  Barendrecht (B200310851), voor het bouwen van een clubhuis.  

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 12 februari 2021 tot en met 25 maart 2021 inzien op deze pagina van de website. Voor eventuele nadere informatie kunt u terecht bij dhr. P. van der Graaf via email p.v.d.graaf@bar-organisatie.nl of tel. 0180-698328.

Wilt u op het ontwerpbesluit reageren


U kunt gedurende de hierboven genoemde periode mondeling of schriftelijk een zienswijze (reactie) indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouder van Barendrecht, onder vermelding van “zienswijze clubgebouw waalhaventje fase 2 kenmerk 227105” en t.a.v. P. van der Graaf, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met de heer P. van der Graaf. Een schriftelijke reactie heeft echter onze voorkeur.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.