In de vergadering van 19 november 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht besloten het ontwerp van de Afvalstoffenverordening Barendrecht 2019 ter inzage te leggen alvorens de gemeenteraad de verordening definitief vaststelt. De afvalstoffenverordening regelt de gemeentelijke inzameling van huishoudelijk afval op hoofdlijnen, en bevat daarnaast regels voor onder andere zwerfafval.

Zienswijzen

De ontwerp-Afvalstoffenverordening Barendrecht 2019 ligt met ingang van donderdag 5 december 2019 gedurende acht weken ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen vanaf 5 december 2019 gedurende acht weken hun zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht (Postbus 501, 2990 EA Barendrecht). De ingebrachte zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming. Zienswijzen kunnen niet via elektronische weg (e-mail) worden ingediend.