Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht maakt bekend dat zij heeft vastgesteld een ontwerp-aanwijzingsbesluit met de aanwijzing van diverse locaties voor ondergrondse inzamelvoorzieningen voor de inzameling van huishoudelijk afval in de gemeente Barendrecht.

Het bij het ontwerp-aanwijzingsbesluit horende locatieplan is te vinden op website van BAR-Afvalbeheer. 

Bij de bepaling van de locatie is getoetst aan de (beleids)richtlijnen zoals is vastgesteld in Richtlijnen locatiebepaling ondergrondse containers Barendrecht. Of bekijk de bijbehorende Afvalstoffenverordening 2020 Barendrecht.

Belanghebbenden zijn per brief over het ontwerp-aanwijzingsbesluit geïnformeerd.

Zienswijze

Binnen zeven weken na deze bekendmaking kunt u bij voorkeur schriftelijk een zienswijze indienen. In uw zienswijze dient u ten minste op te nemen: uw naam en adres, het locatienummer waarop uw zienswijze betrekking heeft, uw zienswijze met bijhorende argumenten, uw eventuele alternatief, de datum, dagtekening en uw handtekening.

U kunt uw zienswijze sturen naar het college van B&W van de gemeente Barendrecht, ter attentie van BAR-Afvalbeheer, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. U kunt uw zienswijze ook indienen via de website van BAR-Afvalbeheer.

Inzage

Het ontwerp-aanwijzingsbesluit is ook in te zien in het gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1 in Barendrecht.