Omgevingsvergunning Zonnepark Achterzeedijk

Dit is een gearchiveerd item.
Geplaatst op:

Burgemeester en wethouders van  maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning verlenen voor Achterzeedijk te Barendrecht  (B180307771), voor het bouwen van een zonnepark.

Wijziging ten opzichte van ontwerpbesluit

Het definitieve besluit van de omgevingsvergunning is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. In paragraaf 2.1.3 van de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing is benadrukt dat de locatie feitelijk geen onderdeel uitmaakt van de recreatieve structuur en dus past in het beleid van de provincie.

Inzien

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u van 1 maart 2019 tot en met 11 april 2019 op afspraak inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Beroep

Tijdens de volgende terinzagelegging, kan beroep worden ingesteld door:

  1. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen deze ontwerpbeschikking;
  2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
  3. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  4. degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Jurriën van den Berg via 14 0180.