Burgemeester en wethouders hebben op 9 maart 2021 besloten, gelet op artikel 2.1 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de activiteit “planologisch strijdig gebruik” (fase 1). Ter plaatse van het beoogde gebouw ontbreekt namelijk een bouwvlak in het bestemmingsplan. Uit de voorliggende stukken blijkt dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en dat de vergunning verleend kan worden.

Inzien

De omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing liggen vanaf 12 maart t/m 22 april 2021 ter inzage. Deze stukken zijn digitaal te raadplegen onderaan deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl (Imro code:NL.IMRO.0489.BPZUR20200001-RV01)

Deze en overige bij de vergunning behorende stukken kunt u ook op afspraak inzien op het gemeentelijke Servicecentrum aan de Binnenhof 1 te Barendrecht in bovenstaande periode. U kunt hiervoor een afspraak maken via Aanvraagformulier inzien verleende omgevingsvergunning. Tevens kunt u contact opnemen met de heer P. van der Graaf (via 0180 698328).

Beroep indienen

Tegen het besluit kan binnen bovenstaande termijn beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Beroep is uitsluitend mogelijk voor belanghebbenden die:
- tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, of;
- redelijkerwijs niet in de gelegenheid waren een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit, of;
- het niet eens is met de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.