Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning verlenen voor Kruidentuin 2 t/m 4 (B180308275), voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de bouw van 21 appartementen.

Akoestisch onderzoek

Ten behoeve van de beschikking is door het college een besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen.

Kosten verzekerd

Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat de plankosten middels een anterieure overeenkomst anderszins verzekerd zijn.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbesluit

Het definitieve besluit omgevingsvergunning is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. De hoogte van het maaiveld ter plaatse van de hoofdtoegang van het nieuwe gebouw is vastgelegd op 0,66 m - NAP.
Bovenstaande is vastgelegd in het besluit, de ruimtelijke onderbouwing en de bijbehorende tekeningen

Inzien

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u met ingang van 1 februari 2019 tot en met 14 maart 2019 (einde bezwaartermijn) op afspraak inzien in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Beroep

Tijdens de terinzagelegging, kan beroep worden ingesteld door:

  • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de heer P. van der Graaf via telefoon 14 0180.