Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen 

Afwezig

Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA

Beslissing

Notulen 2 maart 2021: Het college stelt de notulen zonder nadere op- en aanmerkingen vast.

Bespreken

Omgevingsvergunning clubgebouw Waalhaventje, nabij Noldijk 89

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 183098
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit het volgende:

  • Beslispunt 1: medewerking te verlenen aan het planologisch toestaan van een clubgebouw voor een watersportvereniging op de locatie langs het Waaltje nabij Noldijk 89.
  • Beslispunt 2: de omgevingsvergunning voor 'planologisch strijdig gebruik' met kenmerk (B200310386), samen met de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing en Nota Zienswijzen vast te stellen en 6 weken ter inzage te leggen.

Subsidieaanvraag spreiding sociale woonbouw regio Rotterdam – Zuid-Holland

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 286168
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel. Het college spreekt de wens uit om na te gaan of ná subsidieverwerving aanvullende besluitvorming nodig is om de middelen aan Patrimonium toe te kennen. Tevens verzoekt het college te onderzoeken of vergelijkbare bouwprojecten in Barendrecht in aanmerking komen voor deze subsidie.

Het college besluit het volgende:

  • Een subsidieaanvraag in te dienen bij de provincie Zuid-Holland in het kader van de spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam.

Conform

Zelfevaluatie 2020 Basisregistratie Personen en Waardedocumenten

Portefeuillehouder: Drs. J. van Belzen
Adviesnummer: 259658
Cluster: Dienstverlening

Het college besluit het volgende:

  • De uittreksels komend uit de rapportages van de zelfevaluatie 2020 met betrekking tot de Basisregistratie Personen (BRP) en Waardedocumenten (Pnik) vast te stellen.

Brandzaak coronacrisis Tweede Kamerverkiezingen maart 2021

Portefeuillehouder: Drs. J. van Belzen
Adviesnummer: 281731
Cluster: Dienstverlening

Het college besluit het volgende:

  • Beslispunt 1: in te stemmen met bijgevoegde brandzaak Tweede Kamerverkiezingen maart 2021 en het gevraagde budget à € 63.521,00 beschikbaar te stellen.
  • Beslispunt 2: de financiële consequenties van dit besluit op te nemen in de 1e tussenrapportage 2021.

Rapportage discriminatiemeldingen over 2019 van RADAR

Portefeuillehouder: Drs. J. van Belzen
Adviesnummer: 217185 
Cluster: Maatschappij 3

Het college besluit het volgende:

  • Beslispunt 1: kennis te nemen van de Monitor Discriminatie 2019 en de bijbehorende aanbiedingsbrief.
  • Beslispunt 2: de gemeenteraad te informeren over de Monitor Discriminatie 2019 door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 16 maart 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen