Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen

Afwezig

-

Beslissing

Notulen 2 februari 2021: Het college stelt de notulen, zonder nadere op- en aanmerkingen, vast.

Bespreken

Wijziging toetsprotocol constructies

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 266097
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit:

 • het “Toetsprotocol Constructies” tot 1 januari 2022 aan te passen door hierin alle toets niveaus met 1 punt af te schalen.

Zienswijze herindeling Voorne

Portefeuillehouder: Drs. J. van Belzen
Adviesnummer: 264698
Cluster: Strategie
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in de ontwerp-reactie.
De brief aan de colleges vergt een tekstuele aanpassing.

Het college besluit, met inachtneming van de beraadslaging:

 • Beslispunt 1: de zienswijze vast te stellen op de voorgenomen herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

Conform

Fusie OZHW met SOBA

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 240122
Cluster: Maatschappij 2

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: in te stemmen met het verlenen van een positief advies met betrekking tot de voorgenomen fusie tussen OZHW en SOBA.
 • Beslispunt 2: de gemeenteraad te informeren door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
 • Beslispunt 3: de bijgevoegde brief aan OZHW vast te stellen.

Uitvoeringsbesluit afvalstoffenheffing 2021

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 263256
Cluster: Uitvoering

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Barendrecht in te trekken.
 • Beslispunt 2: het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Barendrecht 2021 vast te stellen.
 • Beslispunt 3: de raadsinformatiebrief en bijlagen ter bekendmaking van de vaststelling van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Barendrecht 2021 vast te stellen.

Managementletter 2020

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 238855
Cluster: Concern Control

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: kennis te nemen van de inhoud van de Managementletter 2020.
 • Beslispunt 2: kennis te nemen van de wijze waarop de aanbevelingen uit de Managementletter 2020 door de BAR-Organisatie worden uitgevoerd.
 • Beslispunt 3: door vaststelling van bijgaande raadsinformatiebrief de raad in kennis te stellen van de managementletter 2020.

Regeling beheer en toezicht op de Basisregistratie Personen(BRP)

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 245904
Cluster: Dienstverlening

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: de Regeling beheer en toezicht op de Basisregistratie Personen (BRP) Barendrecht 2021, inclusief bijlage 1 en 2 vast te stellen.
 • Beslispunt 2: de Regeling beheer en toezicht op de Basisregistratie (BRP) Barendrecht 2014 in te trekken.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen