Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur S. Deurloo

Afwezig

Wethouder R.D. Roopram

Beslissing

Notulen 1 juni 2021: Het college stelt de notulen zonder nadere op- en aanmerkingen vast.

Bespreken

Doorzicht kosten/baten onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 315105
Cluster: Vastgoed
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit:

  • de raadsinformatiebrief, inclusief bijlage, over de kosten en baten van de onderwijshuisvesting vast te stellen.

Nota Garantstellingen en Leningen 2021

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 331932
Cluster: Financiën
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel.
De nota vergt op één punt (artikel 4.5) een tekstuele aanvulling.

Het college besluit:

  • Beslispunt 1: de nota Garantstellingen en Leningen 2021 vast te stellen.
  • Beslispunt 2: de raad te informeren over het genomen besluit door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Conform

Technische wijziging mandaatbesluitregeling

Portefeuillehouder: Drs. J. van Belzen
Adviesnummer: 343360
Cluster: Inkoop, Contracten en Juridische Zaken

Het college besluit:

  • Beslispunt 1: De “mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht” vast te stellen als algemeen kader voor de BAR-Organisatie bij de uitoefening van de bij de regeling behorende mandaten, machtigingen en volmachten uit het mandaatregister en inwerking te laten treden de dag na bekendmaking.
  • Beslispunt 2: Het mandaatregister van de gemeente Barendrecht 2021, behorende bij de “mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht”, vast te stellen en de bevoegdheden krachtens mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan de aangewezen functionarissen die onder gezag staan van de BAR-organisatie met inachtneming van de door de mandaatgever gestelde kaders, voorwaarden, beperkingen en instructies, zoals vermeld in de mandaatbesluitregeling en het mandaatregister en inwerking te laten treden de dag na bekendmaking.
  • Beslispunt 3: Op het moment van de inwerkingtreding van de mandaatbesluitregeling 2021 van de gemeente Barendrecht voor de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht met bijbehorend mandaatregister van de gemeente Barendrecht 2021 in te trekken de mandaatbesluitregeling 2020 van de gemeente Barendrecht voor verlening van mandaat en volmacht aan functionarissen van de BAR-organisatie en de gemeentesecretaris van Barendrecht en het mandaatregister van de gemeente Barendrecht 2020, beide vastgesteld op 17 maart 2020.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 15 juni 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen