Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen 

Afwezig

-

Beslissing

Notulen 30 maart 2021: Het college stelt de notulen, met inachtneming van enkele tekstuele op- en aanmerkingen, vast.

Bespreken

Werkplan DCMR 2021 Barendrecht

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 281056
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio
Beraadslaging: Het college kan zich vooralsnog niet vinden in het voorstel. Het college spreekt de wens uit in het voorstel duidelijkheid te geven over de volgende vragen:

  1. Is het college volgens de vigerende financiële verordening bevoegd om de gevraagde middelen ter beschikking te stellen of vergt dit een (separaat) raadsvoorstel ?
  2. Kunnen de gestegen kosten naar aanleiding van asbesttaken worden gedekt uit een verhoging van leges?
  3. Wat is de relatie tussen de gevraagde middelen en de invoering van de Omgevingswet ?

Ten slotte verzoekt het college om in de raadsinformatiebrief nader toe te lichten dat het Rijk gemeenten onvoldoende compensatie biedt voor overheveling van nieuwe taken. Tevens dient in de brief te worden aangegeven waarom de financiële consequenties van het werkplan pas gedurende het lopende boekjaar bekend worden.

Het college besluit, met inachtneming van de beraadslaging, het voorstel aan te houden.

Voortgang dienstencentrum Borgstede

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 290788
Cluster: Maatschappij 1
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. De raadsinformatiebrief vergt één tekstuele aanpassing.

Het college besluit het volgende:

  • wethouder Roopram te mandateren, met inachtneming van de beraadslaging, om de raadsinformatiebrief voortgang dienstencentrum Borgstede aan te passen en vast te stellen.

Intentieovereenkomst Patrimonium inclusief ruimtelijk-planologisch voorstel Zeeheldenbuurt

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 235898
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het aangehouden en aangepaste voorstel.
De raadsinformatiebrief vergt één tekstuele aanpassing. Het college verzoekt de raad te informeren, op het moment dat omwonenden zijn uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst van Patrimonium.

Het college besluit, met inachtneming van de beraadslaging:

  • Beslispunt 1: de intentieovereenkomst tussen de gemeente Barendrecht en Patrimonium vast te stellen.
  • Beslispunt 2: de gemeenteraad te informeren over de intentieovereenkomst met Patrimonium door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Verbijzonderde Interne Controle 2de halfjaarverslag 2020 Barendrecht

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 276578
Cluster: Concern Control
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel. Naar aanleiding van het voorstel verzoekt wethouder Bults om hem nadere informatie te verstrekken over de actuele stand van zaken op het onderdeel ‘schuldhulpverlening’. Wethouder Schaap zegt hem dit toe.

Het college besluit het 2de halfjaarverslag Verbijzonderde Interne Controle 2020 vast te stellen.

Conform

Overheveling programmamiddelen Onderwijs Achterstanden Beleid

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 296562
Cluster: Maatschappij 1

Het college besluit het volgende:

  • Beslispunt 1: In te stemmen met het jaarlijks overhevelen van € 18.650,- van de programmamiddelen Onderwijs Achterstanden Beleid naar de BAR-organisatie, voor de jaren 2021 tot en met 2024.
  • Beslispunt 2: Het overhevelen van de OAB-middelen te verwerken bij de 1e Turap 2021.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 13 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen