Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen

Afwezig

-

Beslissing

Notulen 22 december 2020: pagina 3, uitwerking bestemmingsreserve Verkeers- en sociale veiligheid: er dient een aanvullend budget à € 100.000,- beschikbaar te worden gesteld voor voorstellen van inwoners ter verbetering van de verkeersveiligheid in hun directe woon- en leefomgeving; Het college stelt de notulen, met inachtneming van bovenstaande wijziging, vast.

Bespreken

Opvang Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 242970
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in de aangepaste brief.
Deze vergt nog een kleine tekstuele aanpassing.

Het college besluit met in achtneming van de beraadslaging:

  • bijgevoegde brief aan het Platform 'Opvang statushouders in Barendrecht' vast te stellen, in reactie op het pleidooi om alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit Lesbos op te vangen in Barendrecht.

Conform

Samenwerking Meld Misdaad Anoniem

Portefeuillehouder: De heer Drs. J. van Belzen
Adviesnummer: 239320
Cluster: Veiligheid

Het college besluit het volgende:

  • De samenwerkingsovereenkomst met Meld Misdaad Anoniem per 1 februari 2021 aan te gaan.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 12 januari 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen