Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen 

Afwezig

-

Beslissing

Notulen: Het college stelt de notulen met inachtneming van enkele tekstuele op- en aanmerkingen vast.

Bespreken

Compensatie Inge de Bruin zwembad

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 291325
Cluster: Vastgoed
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: Het Inge de Bruijn Zwembad financieel te compenseren voor het geleden verlies welke betrekking heeft op het boekjaar 2020 en is ontstaan ten gevolge van de Coronacrisis.
 • Beslispunt 2: Het bedrag van € 272.136,- vast te stellen als tekort 2020 exploitatie voor het Inge de Bruijn Zwembad ten gevolge van de Coronacrisis.
 • Beslispunt 3: Het bedrag van € 272.136,- mee te nemen in de SPUK IJZ aanvraag 2020.
 • Beslispunt 4: De te verwachte SPUK IJZ bijdrage van € 272.136,- te ramen in de 1e tussenrapportage 2021.

DPO-onderzoek discounter Achterom

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 273368
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: Een DPO-onderzoek (distributie-planologisch onderzoek) te laten uitvoeren voor een discounter op het Achterom.
 • Beslispunt 2: Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van €2.000 vanuit het budget "Centrumaanpak - Onderhoud Buitenruimte".

Evaluatie jaarwisseling Barendrecht 2020-2021

Portefeuillehouder: Drs. J. van Belzen
Adviesnummer: 296040
Cluster: Veiligheid
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: Kennis te nemen van de evaluatie Oud en Nieuw 2020-2021 en de hieruit voortvloeiende aanbevelingen.
 • Beslispunt 2: De evaluatie Oud en Nieuw 2020-2021 aan te bieden aan de raad door vaststelling van bijgevoegde brief.

MRDH zienswijze begroting 2022 en beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen

Portefeuillehouder: Drs. J. van Belzen
Adviesnummer: 299876
Cluster: Strategie
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: de zienswijze vast te stellen op de MRDH-begroting 2022 en de beleidsnota reserves, risico's en fondsen.
 • Beslispunt 2: met de zienswijze t.a.v. de begroting aandacht te vragen voor sturing op de prioriteiten van de MRDH, soberheid, de gevolgen van Corona voor het OV, en de ontwikkeling van Stationstuinen / Dutch Fresh Port.&
 • Beslispunt 3: met de zienswijze geen opmerkingen te maken op de beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen.

Verbijzonderde Interne Controle jaarplan 2021 Barendrecht

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 276614
Cluster: Concern Control
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: Het jaarplan Verbijzonderde Interne Controle 2021 vast te stellen.
 • Beslispunt 2: De raadsinformatiebrief vast te stellen.

Realisatie Kindpakket 2020

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 289899
Cluster: Maatschappij 1
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Het college verzoekt de raadsinformatiebrief op enkele punten tekstueel aan te passen. Tevens dient een persbericht te worden voorbereid.

Het college besluit:

 • wethouder Roopram te mandateren, met inachtneming van de beraadslaging, de raadsinformatiebrief over de realisatie kindpakket 2020 aan te passen en vast te stellen.

Reactie op onderzoek naar mogelijke categoriewijziging Heinenoordtunnel 

Portefeuillehouder: Drs. J. van Belzen
Adviesnummer: 125902
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Het college merkt op dat over het proces van de openstellingsvergunning (2024) nader overleg met RWS zal plaatsvinden.

Het college besluit:

 • de brief aan Rijkswaterstaat vast te stellen in reactie op nieuw onderzoek naar een mogelijke categoriewijziging van de Heinenoordtunnel voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Intentieovereenkomst Patrimonium inclusief ruimtelijk-planologisch voorstel Zeeheldenbuurt

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 235898
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling
Beraadslaging: Het college kan zich nog niet vinden in het voorstel. Het college verzoekt in afstemming met Patrimonium na te gaan of gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen worden over:

 • het gezamenlijk beheer en onderhoud van de buitenruimte (bewonersactivering via sociaal tuinieren);
 • het bestemmen van een bepaald aantal woningen voor de doelgroep jongeren.

Ten slotte dient in de raadsinformatiebrief het aantal nieuw te bouwen woningen te worden vermeld ná sloop.

Het college besluit het voorstel, met inachtneming van de beraadslaging, aan te houden.

Conform

Vaststelling kaders grondverkoopprocedure Vrouwenpolder 6

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 199373
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: De grond van Vrouwenpolder 6 via een verkoopprocedure aan drie marktpartijen aan te bieden.
 • Beslispunt 2: Voor de verkoopprocedure Velo Beheer/Dojoco, BouwBusiness en Kikx Development uit te nodigen.
 • Beslispunt 3: Op basis van het procesvoorstel in het informatiedocument "Grondverkoopprocedure Vrouwenpolder fase 6 te Barendrecht" de verkoopprocedure te doorlopen.
 • Beslispunt 4: Op basis van de kaders in het informatiedocument "Grondverkoopprocedure Vrouwenpolder fase 6 te Barendrecht" de grond te verkopen aan de marktpartij die het plan indient met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 6 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen