Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Locosecretaris Drs. D.W.E. van IJpen
Notulist M.J. Jabaaij
Communicatieadviseur S. Deurloo

Afwezig

Secretaris G.J. Bravenboer

Beslissing

Notulen 22 juni 2021: Het college stelt de notulen vast.

Bespreken

Collegevoorstel - Vaststelling inkoopstrategie Wmo

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 153948
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Met betrekking tot de raadsinformatiebrief wenst het college de volgende aanpassingen:

 • Toevoegen op welke wijze kostenbeheersing en monitoring hiervan zijn geborgd binnen het contractmanagement.
 • Toevoegen wat de noodzaak en juridische grondslag is om voorafgaand aan het aanpassen van de verordening nu de aanbesteding te starten.
 • Een aantal tekstuele wijzigingen aan te brengen.

Wethouder Roopram wordt gemandateerd om de brief namens het college aan te passen.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: De nota 'Inkoopstrategie Wmo 2021' vast te stellen.
 • Beslispunt 2: De gemeenteraad te informeren over de 'inkoopstrategie Wmo 2021' door vaststelling van bijgevoegde informatiebrief.
 • Beslispunt 3: Wethouder Roopram te mandateren om de raadsinformatiebrief namens het college aan te passen.

Conform

Collegevoorstel - Aanbesteding poortinstrument Participatie

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 313406
Cluster: Maatschappij 3

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: In te stemmen met de aanbestedingsleidraad voor de inkoop van een poortinstrument Participatie.

Collegevoorstel - Verantwoording kinderopvang 2020

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 357343
Cluster: Maatschappij 1

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: De jaarverantwoording kinderopvang 2020 vast te stellen en vóór 1 juli 2021 digitaal te verzenden naar de Inspectie van het Onderwijs.
 • Beslispunt 2: De gemeenteraad te informeren over de jaarverantwoording kinderopvang 2020 door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Collegevoorstel - Jaarstukken en vaststelling subsidie 2020 CultuurLocaal

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 78054
Cluster: Maatschappij 1

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: De jaarstukken 2020 van CultuurLocaal voor kennisgeving aan te nemen.
 • Beslispunt 2: De subsidie aan CultuurLocaal voor 2020 vast te stellen op € 259.600,00.

Collegevoorstel - Convenant implementatie nieuw woonplaatsbeginsel jeugd

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 363412
Cluster: Maatschappij 3

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: In te stemmen met het convenant implementatie nieuw woonplaatsbeginsel jeugd.
 • Beslispunt 2: Burgemeesterbesluit:
  Wethouder Reshma Roopram te mandateren het convenant nieuw woonplaatsbeginsel jeugd te ondertekenen.

Collegevoorstel - Ruimte wijkteams ter beschikking stellen voor welzijnsactiviteiten

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 363629
Cluster: Maatschappij 1

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: De voormalige ruimte van de wijkteams in de Vrijenburgschool om niet beschikbaar te stellen voor welzijnsactiviteiten gecoördineerd door KijkopWelzijn van 1 juli 2021 tot 1 augustus 2022.
 • Beslispunt 2: De kosten van € 3.766,00 exclusief BTW te dekken vanuit de FCL Vrijenburgpoort.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen