Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen

Afwezig

-

Beslissing

Notulen 19 januari 2021: Voorstel Indexering tarieven lokaal gecontracteerde jeugdhulp 2021: Besluit: “Het college besluit, met inachtneming van de beraadslaging, het voorstel aan te houden’.
Wethouder Bults merkt op, naar aanleiding van de bespreking van het voorstel, dat de afdeling Financiën in maart een voorstel aan het college zal aanbieden, waarin een consistente en integrale lijn wordt gevolgd ten aanzien van de indexering.
Het college stelt, met inachtneming van het bovenstaande, de notulen vast.

Bespreken

Prestatieafspraken Patrimonium

Portefeuillehouder: A.J. Proos
Adviesnummer: 226743
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel. 

Het college besluit, met inachtneming van de beraadslaging, het voorstel aan te houden.

Motie Maatschappelijke Organisaties Barendrecht

Portefeuillehouder: De heer N. Bults MBA
Adviesnummer: 228269
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het aangepaste voorstel.

Het college besluit: De prestatieafspraken 2021 met Patrimonium vast te stellen.
De burgemeester besluit: De portefeuillehouder Wonen te machtigen om de prestatieafspraken te ondertekenen.

Conform

Raadsinformatiebrief decembercirculaire 2020 Gemeentefonds

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 78556
Cluster: Financiën
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. De bijlage vergt een kleine tekstuele aanpassing.

Het college besluit het volgende:

  • de gemeenteraad te informeren over de gevolgen van de decembercirculaire 2020 gemeentefonds door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen