Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA (t/m agendapunt Tussenevaluatie Cultuurnota)
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen

Afwezig

Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap

Beslissing

Notulen 20 april 2021: Het college stelt de notulen, zonder nadere op- en aanmerkingen, vast.

Bespreken

Tussenevaluatie Cultuurnota Barendrecht

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 312782
Cluster: Maatschappij 1
Beraadslaging: Het college kan zich vinden, na een korte presentatie en toelichting door de behandelend ambtenaar, in het voorstel.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: Kennis te nemen van de ‘Tussenevaluatie Cultuurnota Barendrecht’.
 • Beslispunt 2: De Cultuurnota te verlengen tot en met 2024.
 • Beslispunt 3: Een ‘Subsidieregeling vraaggerichte en innovatieve cultuurprojecten’ te realiseren.
 • Beslispunt 4: Voor de subsidieregeling in de Voorjaarsnota 2022 € 50.000,- op te nemen.
 • Beslispunt 5: De raadsinformatiebrief over de ‘Tussenevaluatie Cultuurnota Barendrecht’ vast te stellen.
 • Beslispunt 6: De brief van het college als reactie op het advies van de Wmo-raad vast te stellen.

Zienswijze jaarstukken 2020 en begroting 2022 GR BAR-organisatie

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 314148
Cluster: Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 • een zienswijze vast te stellen en in te dienen op de concept-Jaarstukken 2020 en concept Begroting 2022 van de GR BAR-organisatie, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Dienstencentrum Borgstede 2022

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 290788
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college spreekt haar tevredenheid uit over de door de verschillende partners opgestelde visie en kan zich vinden in het voorstel en vervolgtraject.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: de gemeenteraad voor te stellen:
  • a. de visie dienstencentrum Borgstede 2022 vast te stellen.
  • b. het college te verzoeken om de plannen voor het Dienstencentrum Borgstede 2022 z.s.m. met de beoogde partners verder uit te werken en vóór de behandeling van de Begroting 2022 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.
  • c. de financiële consequentie als gevolg van deze visie te betrekken bij de begroting 2022.
 • Beslispunt 2: kennis te nemen van het advies van de Wmo-adviesraad en de antwoordbrief aan de Wmo-adviesraad vast te stellen.

Haalbaarheidsonderzoek / ontwikkelkader Dierensteinweg / Lorenzweg

Portefeuillehouder: A.J. Proos
Adviesnummer: 299126
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Het raadsvoorstel vergt op enkele onderdelen tekstuele aanpassing.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 • a. voor de locatie Dierensteinweg / Lorentzweg een haalbaarheidsonderzoek en ontwikkelkader uit te werken om te komen tot een herontwikkeling van het gebied.
 • b. hiervoor een voorbereidingskrediet van € 90.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de Reserve Grondbedrijf.
 • c. de kosten, indien de locatie wordt herontwikkeld, te zijner tijd op te nemen in de grondexploitatie van de betreffende locatie.

Conform

Aanpassen Regionale Nota Bodembeheer

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 268317
Cluster: Ontwikkeling leefomgeving en Regio

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 • de gewijzigde Regionale Nota bodembeheer vast te stellen.

Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening 2021 tot 2024 Barendrecht

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 286163
Cluster: Maatschappij 3

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: de gemeenteraad voor te stellen:
  • a. het 'Minimabeleid en Plan Schuldhulpverlening Barendrecht 2021 - 2024' vast te stellen.
  • b. de motie 2018-026 'Werkende Armen' als afgedaan te beschouwen.
  • c. de motie 2020-033 'Gratis openbaar vervoer' als afgedaan te beschouwen.
  • d. de niet geoormerkte bedragen decembercirculaire gemeentefonds 2020 voor schuldhulpverlening à € 38.437,- en voor minimabeleid/bijzondere bijstand à € 13.458,-beschikbaar te stellen voor 2021 voor het beoogde doel en te verwerken in de 2e Tussenrapportage 2021.
  • e. ten behoeve van de uitvoering van het plan voor schuldhulpverlening, structureel een budget van € 50.000,- bij te ramen en te verwerken in de 2e Tussenrapportage 2021.
 • Beslispunt 2: de reactie op het ontvangen advies van de Wmo-raad aan te bieden aan de Wmo-raad en gemeenteraad.

Nieuwe CAO doelgroep (nieuw) arbeidsbeperkten

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 305170
Cluster: Maatschappij 3

Het college besluit:

 • een positief advies te geven op het onderhandelaarsakkoord voor de CAO 'aan de slag' voor de doelgroep arbeidsbeperkten en dit advies te verzenden aan de VNG.

Zienswijze begroting SVHW 2022

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 310142
Cluster: Financiën

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 • a. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling SVHW en daarin geen aanleiding te zien voor het indienen van een zienswijze.
 • b. het Dagelijks Bestuur van het SVHW hiervan in kennis te stellen middels vaststelling van bijgevoegde antwoordbrief.

Jaarverslag 2020 VTH-Wabo

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 307704
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: het 'Jaarverslag VTH-Wabo 2020' vast te stellen.
 • Beslispunt 2: de gemeenteraad te informeren over het jaarverslag door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Richtlijnen voor de locatiebepaling van GFT-cocons Barendrecht

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 314258
Cluster: Uitvoering
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Het college spreekt de wens uit om in het vervolg ook de werkgroep Inclusie van de WMO-raad te betrekken in de voorbereidingen.

Het college besluit, met inachtneming van de beraadslaging:

 • Beslispunt 1: bijgaande richtlijnen voor de locatiebepaling van GFT-cocons vast te stellen.
 • Beslispunt 2: de richtlijnen bekend te maken door deze te publiceren in het Gemeenteblad en op de website van BAR-Afvalbeheer.
 • Beslispunt 3: BAR-Afvalbeheer opdracht te geven het ontwerpaanwijzingsbesluit voor te bereiden.

Ontwerpbegroting 2022 en 1e ontwerp-begrotingswijziging 2021 GR Nieuw Reijerwaard

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 315049
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 • a. Een zienswijze in te dienen op de begroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, overeenkomstig bijgevoegde brief.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen