Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist M.J Jabaaij
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen
Communicatieadviseur S. Deurloo

Afwezig

Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen

Beslissing

Notulen 18 mei 2021: Het college stelt de notulen vast.

Bespreken

Besluit op bezwaar Subsidieaanvraag 2020 Stichting Hospice De Reiziger

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 136890
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college stemt in met dit voorstel. Het college vraagt de organisatie een voorstel voor te bereiden om het mogelijk te maken subsidieaanvragen van Stichting Hospice De Reiziger structureel toe te kennen.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: Het besluit van 29 november 2019 waarin de subsidieaanvraag van Stichting Hospice de Reiziger is afgewezen, conform het advies van de Commissie bezwaarschriften van 20 april 2021, in stand te laten.
 • Beslispunt 2: De brief 'beslissing op bezwaar' vast te stellen en te versturen.
 • Beslispunt 3: Kennis te nemen van het onder mandaat toekennen van een subsidie voor een bedrag van €10.000 naar aanleiding van de subsidieaanvraag voor 2021 van de Stichting Hospice de Reiziger.

Conform

Raadsvoorstel Zienswijze conceptbegroting 2022 GR Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 326003
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college stemt in met dit voorstel.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 • Beslispunt 1: De zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen.
 • Beslispunt 2: De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2022 van de GR Jeugdhulp Rijnmond te verwerken in de begroting 2022.

Raadsvoorstel Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 GR GGD Rotterdam-Rijnmond

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 321887
Cluster: Maatschappij 1
Beraadslaging: Het college stemt in met dit voorstel.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 • Beslispunt 1: De zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond vast te stellen.

Uitvoering Participatiewet/minima Toeslagenaffaire

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 313568
Cluster: Maatschappij 3

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: Vast te stellen en in werking te laten treden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021;
  • a. Beleidsregels Bijzondere Bijstand Barendrecht 2021
  • b. Herzien Uitvoeringsbeleid Meedoen Barendrecht 2021.

Raadsvoorstel Zienswijze conceptbegroting 2022 GR Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 332887
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 • Beslispunt 1: De zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde vast te stellen.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen