Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen

Afwezig

Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen

Beslissing

Notulen: Het college stelt de notulen zonder nadere op- en aanmerkingen vast.

Bespreken

Regiovisie jeugdhulp regio Rijnmond

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 255276
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Het college spreekt de wens uit om aan het voorstel een ontwerp-reactie van de gemeenteraad aan de GR Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond toe te voegen. Hierin moet een oproep worden opgenomen aan het DB om de financiële effecten van de regiovisie zo spoedig mogelijk in beeld te brengen van de deelnemende gemeenten.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: de gemeenteraad voor te stellen de regiovisie jeugdhulp ‘Nabij en passend’ vast te stellen.
 • Beslispunt 2: wethouder Roopram te mandateren om, met inachtneming van de beraadslaging, een ontwerp-reactie namens de gemeente aan de GR Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond op te stellen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Kansenkaart Zon

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 290767
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio
Beraadslaging: Het college spreekt zijn waardering uit over de kansenkaart en kan zich vinden in het voorstel.
Het college verzoekt in het raadsvoorstel een passage op te nemen, waarin de opbrengsten van de inwonersenquête - die vorig jaar in het kader van de Omgevingsvisie is uitgezet – worden opgenomen op het gebied van zonne-energie.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: de gemeenteraad voor te stellen:
  • De Kansenkaart Zon vast te stellen als beleidskader voor de opwekking van zonne-energie.
  • Hiermee de motie ‘Prioritering gebieden zonnepanelen’ van 9 juli 2019 als afgedaan te beschouwen.
 • Beslispunt 2: wethouder De Jonge te mandateren om het raadsvoorstel, met inachtneming van de beraadslaging, aan te passen en vast te stellen.

Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire 2 BD

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 290970
Cluster: Maatschappij 2
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Het college verzoekt in de raadsinformatiebrief een nadere toelichting te geven op het proces van eventuele kwijtschelding van vorderingen en de navolging van de VNG-lijn hierin.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: Machtiging te verlenen middels bijgevoegd besluit voor de uitoefening van de in het 'Machtigingsbesluit gegevensgebruik door gemeente Barendrecht ten behoeve van het aanbieden van
  hulpverlening aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire' genoemde werkzaamheden aan de BAR-organisatie.
 • Beslispunt 2: De verleende machtiging d.d. 16 februari jl. aan BSR in te trekken.
 • Beslispunt 3: Akkoord te gaan met de ondertekening van de akkoordverklaring en gebruikersvoorwaarden gegevensuitwisseling inzake het moratorium van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.
 • Beslispunt 4: Uitstel van betaling te verlenen conform artikel 49i Awir aan gedupeerden voor hun direct opeisbare vorderingen (uitgezonderd waarvoor een betalingsregeling is afgesproken) op grond van in Pagina 4 van 7 ieder geval de gemeentelijke belastingen, heffingen en Participatiewet.
 • Beslispunt 5. De besluiten en/ of correspondentie aan de gedupeerden van de Toeslagenaffaire voor de uitvoering van beslispunt 4 te laten ondertekenen door medewerkers van de gemeenschappelijke regeling SVHW die zich bezig houden met invorderen dan wel het geven van uitstel van betaling voor de gemeentelijke heffingen en belastingen en de medewerkers van de BAR-organisatie die zich bezig houden met invorderen van vorderingen op grond van o.a. de participatiewet.
 • Beslispunt 6: wethouder Bults te mandateren de raadsinformatiebrief over de toeslagenaffaire, met inachtneming van de beraadslaging, aan te passen en vast te stellen.

Woningbouwontwikkeling Middenbaan 64

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 211817
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: De gemeenteraad voor te stellen:
  • een verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor de nieuwbouwontwikkeling aan de Middenbaan 64.
  • geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Beslispunt 2: Medewerking te verlenen aan de woningbouwontwikkeling met commerciële ruimte in de plint aan de Middenbaan 64.
 • Beslispunt 3: De ontvangen zienswijzen ongegrond te verklaren conform de nota van beantwoording en de raad verzoeken een verklaring van geen bedenkingen af te geven.
 • Beslispunt 4: De aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk B200310606) Middenbaan 64 te verlenen, nadat de raad een verklaring van geen bedenkingen verleend heeft.
 • Beslispunt 5: Bijgaande anterieure overeenkomst aan te gaan en te ondertekenen.

Vaststelling bestemmingsplan Perceel Dudokdreef

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 294995
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Het college spreekt de wens uit om in het raadsvoorstel en in de nota zienswijzen op te nemen, dat in de Dudokdreef op termijn een 30 kilometer-zone zal worden ingevoerd, conform het raadsbesluit Uitwerking motie sociale en verkeersveiligheid d.d. 2 maart 2021. 
Wethouder Roopram tekent aan dat zij zich onthoudt van de beraadslaging en besluitvorming ten aanzien van dit voorstel, gelet op het feit dat zij woonachtig is in de directe omgeving van de betreffende locatie.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: de gemeenteraad voor te stellen:
  • Het bestemmingsplan 'Perceel Dudokdreef' (NL.IMRO.0489.BPWGO20200034-VI01) vast te stellen
   overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding.
  • Geen exploitatieplan vast te stellen.
 • Beslispunt 2: wethouder Luijendijk te mandateren, met inachtneming van de beraadslaging, het raadsvoorstel en nota van zienswijzen aan te passen.

Brandzaak coronacrisis Uitvoering Barendrecht

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 289444
Cluster: Uitvoering
Beraadslaging: Het college besluit het voorstel aan te houden, in afwachting van een advies van de BAR-DR over de vraag of het voorstel als brandzaak in het kader van de coronacrisis moet worden beschouwd.

Het college besluit het voorstel, met inachtneming van de beraadslaging, aan te houden.

Aanwijzen van 2 gemeentelijke monumenten, en intrekken voorgenomen aanwijzing van 4 gemeentelijke monumenten

Portefeuillehouder: A.J. Proos
Adviesnummer: 209555
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio
Beraadslaging: Wethouder Proos verzoekt het voorstel aan te houden. Het college stemt in met zijn verzoek.

Het college besluit het voorstel aan te houden.

Conform

ENSIA verantwoording 2020

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 276066
Cluster: Informatie en Automatisering

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: De collegeverklaring Barendrecht ENSIA 2020 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen.
 • Beslispunt 2: De separate rapportage informatiebeveiliging horizontale verantwoording ENSIA vast te stellen.
 • Beslispunt 3: De verantwoordingsrapportage BAG 2020 Barendrecht vast te stellen.
 • Beslispunt 4: De verantwoordingsrapportage BGT 2020 Barendrecht vast te stellen.
 • Beslispunt 5: De verantwoordingsrapportage BRO 2020 Barendrecht vast te stellen.

Zienswijze VRR - Deelname Stichting FERM

Portefeuillehouder: Drs. J. van Belzen
Adviesnummer: 294551
Cluster: Veiligheid

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 • de zienswijze vast te stellen op het besluit van de VRR inzake de deelname en ondersteuning van de publiek private stichting FERM voor de komende drie jaar (tot en met 2023).

Verlenging machtiging Stichting Lokale Omroep Barendrecht 2021-2025

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 265328
Cluster: Maatschappij 2

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 • het advies aan het Commissariaat voor de Media voor het aanwijzen van de Stichting Lokale Omroep Barendrecht als lokale publieke media-instelling vast te stellen.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 30 maart 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen