Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Locosecretaris Drs. D.W.E. van IJpen
Notulist M.J. Jabaaij
Communicatieadviseur S. Deurloo

Afwezig

Secretaris G.J. Bravenboer

Beslissing

Notulen 15 juni 2021: Het college stelt de notulen vast.

Bespreken

Geluidsbeperking Havenhoofd

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 354705
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijn vinden in het voorstel. Het college verzoekt om op één punt de brief aan te passen en een zin als volgt aan te passen: “we onderzoeken of een gedeeltelijke subsidiëring van deze maatregelen mogelijk is.”

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: Kennis te nemen van de mogelijkheden om het geluid te beperken op het Havenhoofd.
 • Beslispunt 2: De raadsinformatiebrief betreffende het beperken van geluid op het Havenhoofd vast te stellen.

Inzet onafhankelijke externe adviseur Wmo-raad Barendrecht

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 361561
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel en verzoekt de organisatie:

 • de leden en voormalig leden van de Wmo-raad te informeren over dit besluit alvorens de raad te informeren via de raadsinformatiebrief;
 • de raadsinformatiebrief en brief aan de Wmo-raad op een aantal punten aan te passen;
 • met een separate raadsinformatiebrief de gemeenteraad onder geheimhouding een tweetal brieven toe te zenden, te weten de brief van 19 mei van de Wmo-raad over ‘professionalisering Wmo-raad’ en de brief van 24 mei van de Wmo-raad waarmee voornoemde wordt ingetrokken.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: Vaststellen van de onderzoeksopdracht en de inzet van externe onafhankelijke advisering ten behoeve van de Wmo-raad Barendrecht.
 • Beslispunt 2: De brief aan de Wmo-raad van 16 juni 2021 met onderwerp "Situatie Wmo-raad en inzet onafhankelijke adviseur" vast te stellen.
 • Beslispunt 3: De raadsinformatiebrief over “de onafhankelijke extreme advisering Wmo-raad Barendrecht” vast te stellen.
 • Beslispunt 4: Portefeuillehouder Roopram te mandateren om de brief aan de Wmo-raad en de raadsinformatiebrief aan te passen.
 • Beslispunt 5: Geheimhouding op te leggen op de bijlagen 1. (Gesprek gemeente Barendrecht en Wmo 31 mei 2021), 2. (onderzoeksopdracht externe advisering Wmo-raad Barendrecht versie 16 juni 2021) en 3. (Brief Wmo-raad inzet onafhankelijke externe adviseur 166211) op grond van artikel 55, eerste lid, Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, Wet openbaarheid van bestuur.
 • Beslispunt 6: Via een raadsinformatiebrief de gemeenteraad een tweetal brieven toe te zenden, te weten de brief van 19 mei van de Wmo-raad over ‘professionalisering Wmo-raad’ en de brief van 24 mei van de Wmo-raad waarmee voornoemde wordt ingetrokken.
 • Beslispunt 7: Aan zichzelf geheimhouding op te leggen op deze raadsinformatiebrief en bijbehorende bijlagen op grond van artikel 55, eerste lid, Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, Wet openbaarheid van bestuur.
 • Beslispunt 8: Aan de raad geheimhouding op te leggen op grond van artikel artikel 25 tweede lid Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, Wet openbaarheid van bestuur. De raad wordt verzocht de geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid, Gemeentewet te bekrachtigen.

Conform

Resultaten onderzoek diffuus lood in bodem volkstuinen

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 195860
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: Kennis te nemen van de uitkomsten van het bodemonderzoek naar lood op het volkstuincomplex aan de 1e Barendrechtseweg.
 • Beslispunt 2: De gemeenteraad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 29 juni 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de locosecretaris, drs. D.W.E. van IJpen
de burgemeester, drs. J. van Belzen