Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen

Afwezig

-

Beslissing

Notulen 13 april 2021: Het college stelt de notulen, zonder nadere op- en aanmerkingen, vast.

Bespreken

Aanwijzingsbesluit toezicht kinderopvang in verband met Wet tijdelijke maatregelen covid-19

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 299855
Cluster: Maatschappij 1
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel.

Het college besluit:

 • het Aanwijzingsbesluit toezicht kinderopvang vast te stellen in verband met de Wet tijdelijke maatregelen covid-19.

213a Onderzoeksplan 2021

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 309341
Cluster: Concern Control
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel.
Het college spreekt de wens uit om de focus in het onderzoek naar verkeerszaken te richten op de meldingen en de afhandeling hiervan. Het onderzoeksplan dient op dit punt te worden aangepast.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: in te stemmen met het onderzoeksplan 2021.
 • Beslispunt 2: het onderzoeksplan 2021 ter kennisgeving aan te bieden aan de raad door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
 • Beslispunt 3: het onderzoeksplan 2021 ter kennisgeving aan te bieden aan de Rekenkamer Barendrecht door vaststelling van bijgevoegde brief.

Werkplan DCMR 2021 Barendrecht

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 281056
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel.
De raadsinformatiebrief vergt op één onderdeel tekstuele aanpassing.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: het Werkplan DCMR 2021 voor de gemeente Barendrecht vast te stellen.
 • Beslispunt 2: het budget voor de DCMR structureel te verhogen met een bedrag van € 75.438.
 • Beslispunt 3: de kosten van de verhoging te dekken:
  • a. uit de in de Algemene Uitkering beschikbaar gestelde doeluitkering Impuls OmgevingsVeiligheid en dit bij de 1e Tussenrapportage 2021 te verwerken (€ 7.000);
  • b. de financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2021 met de 1e Tussenrapportage 2021 (€ 68.438).
 • Beslispunt 4: de DCMR te berichten dat het Werkplan 2021 is vastgesteld door middel van vaststelling van bijgevoegde brief.
 • Beslispunt 5: de gemeenteraad te informeren over het werkplan 2021 van de DCMR door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Conform

Aanvraag subsidie Vliegende Brigade bij Provincie Zuid-Holland

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 314153
Cluster: Ontwikkeling leefomgeving en Regio

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: een mandaat c.q. machtiging te verlenen aan mevrouw J. Santen, manager Ontwikkeling Leefomgeving en Regio van de BAR-organisatie (zetelend en kantoorhoudende aan Koningsplein 1; 2981 EA te Ridderkerk) om op naam en voor rekening van de gemeente op te treden bij het opstellen, ondertekenen en indienen van de subsidieaanvraag voor de Vliegende Brigade bij de Provincie Zuid-Holland met de bevoegdheid om alle daarbij behorende voorbereidings- en uitvoeringshandelingen te verrichten zoals:
  • het verstrekken van inlichtingen en documenten,
  • het beantwoorden van vragen,
  • het versturen van berichten van aanvullingen en wijzigingen,
  • het voeren van overleg met de subsidieverlener,
  • het opstellen en ondertekenen van eventuele bezwaar- en beroepsschriften tegen het (subsidie)besluit.

Huurovereenkomst politie eerste etage Veiligheidspost Maasstraat

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 300894
Cluster: Vastgoed

Het college besluit het volgende:

 • De 1e etage van de Maasstraat 28 te verhuren aan de politie onder de in de huurovereenkomst benoemde voorwaarden.

Burgemeesterbesluit:

 • de clustermanager Vastgoed te machtigen de huurovereenkomst te ondertekenen.

Mandatering met betrekking tot subsidieaanvragen COVID-19 in relatie tot gemeentelijk vastgoed

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 310390
Cluster: Vastgoed

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: mandaat te verlenen aan de manager vastgoed van de BAR-organisatie voor de subsidieaanvraag specifieke uitkering voor instandhouding van zwembaden en ijsbanen in verband met COVID-19 conform de bijlage.
 • Beslispunt 2: mandaat te verlenen aan manager vastgoed van de BAR-organisatie voor subsidieaanvraag tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 conform de bijlage.
 • Beslispunt 3: mandaat te verlenen aan de managers van de BAR-organisatie om subsidies aan te vragen bij provincie, Rijk, EG en elders en dit mandaat opnemen in het mandaatregister van de gemeente onder nummer 52.

Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Barendrecht 2021

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 260975
Cluster: Maatschappij 2

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: de gemeenteraad voor te stellen de Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Gemeente Barendrecht 2021 vast te stellen en de beslistermijn vast te stellen op 8 weken.
 • Beslispunt 2: de brief aan de Wmo-raad vast te stellen.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 26 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen