Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen 

Afwezig

Wethouder A.J. Proos

Beslissing

Notulen 16 februari 2021  (nummer 241245): Het college stelt de notulen zonder nadere op- en aanmerkingen vast.

Bespreken

Plan van Aanpak Servicedesk TOZO

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 272777
Cluster: Maatschappij 1
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: Het Plan Servicedesk Tozo vast te stellen.
 • Beslispunt 2: De in de decembercirculaire 2020 gepubliceerde gelden t.b.v. ‘aanvullend pakket re-integratie’ en ‘impuls re-integratie’ ad totaal € 75.900,- in te zetten voor het plan Servicedesk Tozo en dit te verwerken in de eerstvolgende tussenrapportage.
 • Beslispunt 3: De gemeenteraad te informeren over het collegebesluit door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Beleidsregels TONK 2021

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 276812
Cluster: Maatschappij 1
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: Vast te stellen de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Barendrecht 2021. 
 • Beslispunt 2: De gemeenteraad te informeren over het besluit door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
 • Beslispunt 3: De manager Maatschappij 1 te mandateren van de bevoegdheid tot toepassing van de hardheidsclausule.

Labelen Subsidie Jeugd-Aan-Zet Barendrecht

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 271640
Cluster: Maatschappij 2
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: Labelen van het nog te ontvangen rijksgeld uit de Jeugd-aan-zet; regeling ter hoogte van € 10.000,- ten behoeve van activiteiten voor jongeren en dit bedrag overhevelen naar de begrotingspost Jeugdwerk (FCL 667000).
 • Beslispunt 2: Bijramen van de begrotingspost Jeugdwerk in de eerste tussenrapportage 2021 met een bedrag van € 10.000,-.

Aanwijzing locaties ondergrondse containers huishoudelijk afval

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 273613
Cluster: uitvoering
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Het college verzoekt na te gaan of de brandveiligheidsaspecten voldoende zijn meegenomen bij locatie 10 (Riedervliet).

Het college besluit, met inachtneming van de beraadslaging:

 • Beslispunt 1: De 16 locaties voor de nieuw te plaatsen ondergrondse containers voor huishoudelijk afval definitief aan te wijzen, zoals aangegeven op het bij dit besluit behorende locatieplan.
 • Beslispunt 2: De bijgaande zienswijzennota ontwerp-aanwijzingsbesluit vast te stellen.
 • Beslispunt 3: Wethouder Schaap volmacht te verlenen om de brieven met de reactie op de zienswijzen te ondertekenen.
 • Beslispunt 4: De raad middels vaststelling van bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over onderhavig besluit.

Conform

Nationaal Groeifonds en Groeiagenda Zuid-Holland - raadsinformatiebrief

Portefeuillehouder: Drs. J. van Belzen
Adviesnummer: 276979
Cluster: Strategie

Het college besluit het volgende:

 • De raad te informeren over de voortgang van het Nationaal Groeifonds en de Regionale Groeiagenda Zuid-Holland door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Voorlopige duiding herijking gemeentefonds 2023

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 78556
Cluster: Financiën

Het college besluit het volgende:

 • De raad te informeren over de voorlopige uitkomsten van het herijkingsonderzoek gemeentefonds per 2023 voor de gemeente Barendrecht door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 9 maart 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen