Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen

Afwezig

-

Beslissing

Notulen 26 januari 2021: Het college stelt de notulen, met inachtneming van enkele tekstuele wijzigingen, vast.

Bespreken

Voortgang op participatie

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 259701
Cluster: Maatschappij 1
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: de gemeenteraad te informeren over de voortgang op participatie door vaststelling van bijgaande raadsinformatiebrief.

Intentieverklaring deelname gemeentelijke verduurzamingsregeling

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 235410
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel.
Het college spreekt de wens uit om de raadsinformatiebrief aan te vullen met nadere informatie over het vervolgproces en de betrokkenheid van de gemeenteraad hierin.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: In te stemmen met de Intentieverklaring met betrekking tot deelname aan de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR), waarbij de komende periode zal worden gebruikt om de mogelijkheden tot deelname aan de GVR verder uit te werken.
 • Beslispunt 2: Wethouder De Jonge te mandateren om de raadsinformatiebrief, met inachtneming van de beraadslaging, aan te passen en vast te stellen.
 • Beslispunt 3: Burgemeesterbesluit:
  Wethouder De Jonge te machtigen om deze intentieverklaring te ondertekenen.

Ontwerp-omgevingsbeleid 2020 provincie Zuid-Holland

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 237021
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel.
Het college verzoekt om de raadsinformatiebrief aan te vullen met de inhoudelijke kanttekeningen over het ontwerp-omgevingsprogramma (sociale woningbouwopgave en windenergie), zoals deze ook in de brief aan de provincie zijn opgenomen.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpwijziging Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland;
 • Beslispunt 2: Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpwijziging Omgevingsverordening van de provincie Zuid-Holland;
 • Beslispunt 3: Een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp Omgevingsprogramma van de provincie Zuid-Holland;
 • Beslispunt 4:In te stemmen met bijgevoegde schriftelijke reactie (bijlage) op het gewijzigde en nieuwe omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland;
 • Beslispunt 5: Met inachtneming van de beraadslaging de bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en de raad te informeren over het indienen van een zienswijze tegen het gewijzigde en nieuwe omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland.

Beantwoording motie ‘Toegankelijk stemmen voor iedereen’

Portefeuillehouder: Drs. J. van Belzen
Adviesnummer: 260229
Cluster: Dienstverlening
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel.
Het college verzoekt de raadsinformatiebrief op enkele onderdelen tekstueel aan te passen.

Het college besluit, met inachtneming van de beraadslaging, burgemeester Van Belzen te machtigen om in reactie op de motie ‘Toegankelijk stemmen voor iedereen’ bijgaande raadsinformatiebrief aan te passen en vast te stellen.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 9 februari 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen