Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen

Afwezig

-

Beslissing

Notulen 12 januari 2021: Het college stelt de notulen zonder nadere op- en aanmerkingen vast.

Bespreken

Indexering tarieven lokaal gecontracteerde jeugdhulp 2021

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 251984
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college kan zich vooralsnog niet vinden in het voorstel.
Het college spreekt de wens uit om vanaf het begrotingsjaar 2022 een integrale en consistente lijn te volgen ten aanzien van de indexering van afspraken met partners. Het college verzoekt hiertoe een advies op te stellen in de voorbereiding op de Voorjaarsnota 2022.
Ten slotte verzoekt het college te verifiëren of de algemene indexering in de begroting 2021 (1,4%) is toegepast in de budgetten van de jeugdhulp.

Het college besluit, met inachtneming van de beraadslaging, het voorstel aan te houden.

Motie Maatschappelijke Organisaties Barendrecht

Portefeuillehouder: De heer N. Bults MBA
Adviesnummer: 228269
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het aangepaste voorstel.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

  • Beslispunt 1: Ter afhandeling van de motie Maatschappelijke Organisaties (2020-035) akkoord te gaan met de eenmalige ondersteuning van maatschappelijke organisatie in 2021 ter hoogte van € 79.525,-.
  • Beslispunt 2: Hiervoor eenmalig € 79.525,- beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve in 2021.
  • Beslispunt 3: De motie Maatschappelijke Organisaties (2020-35) als afgedaan te beschouwen.

Conform

Handhavingsuitvoeringsprogramma WABO 2021

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 254273
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling

Het college besluit het volgende:

  • Beslispunt 1: Het ’Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2021’ vast te stellen en ter kennisneming aan de raad te sturen.
  • Beslispunt 2: De informatiebrief aan de leden van de gemeenteraad vast te stellen.

Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen 2021

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 254247
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling

Het college besluit het volgende:

  • Beslispunt 1: Het ‘’Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2021’’ vast te stellen.
  • Beslispunt 2: De informatiebrief aan de leden van de gemeenteraad vast te stellen.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen