Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist M.J Jabaaij
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen

Afwezig

Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen

Beslissing

Notulen 11 mei 2021: Het college stelt de notulen vast.

Bespreken

Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie 1.0

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 305773
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio
Beraadslaging: Het college stemt in met dit voorstel.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: De Regionale Energie Strategie 1.0 vast te stellen met daarbij nadrukkelijk aangegeven dat het zoekgebied langs de A15 en A29 geprioriteerd is voor zon zoals vastgelegd in de Klimaatopgave Barendrecht en de Kansenkaart zon.
 • Beslispunt 2: uiterlijk 1 januari 2022 de acties te inventariseren die de gemeente zal ondernemen ter realisatie van de ambities in de RES.
 • Beslispunt 3: uiterlijk 1 januari 2022 te inventariseren welke acties aanpassing van (omgevings-)beleid en plannen vragen.

Realisatie Clubgebouw bij waalhaventje Noldijk (fase 2)

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 227105
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling
Beraadslaging: Het college stemt in met dit voorstel.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: De omgevingsvergunning voor de realisatie van een clubgebouw bij het Waalhaventje aan de Noldijk, met kenmerk (B200310851), vast te stellen en 6 weken ter inzage te leggen.

Raadsvoorstel Plan van scholen basisonderwijs 2022 - 2025

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 268709
Cluster: Vastgoed
Beraadslaging: Het college stemt in met dit voorstel.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: Het Plan van Scholen basisonderwijs 2022-2025 vast te stellen en daarin basisschool IKC Cadans van schoolbestuur Stichting Onderwijs voor het schooljaar 2022-2023 op te nemen.
 • Beslispunt 2: Het onder 1. genoemde plan ter besluitvorming voor te leggen aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

Ontwikkelvisie 3e Barendrechtseweg en omgeving

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 180252
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling
Beraadslaging: Het college houdt het voorstel aan en vraagt de organisatie om de volgende zaken op te nemen in de gebiedsvisie en het voorstel opnieuw aan te bieden aan het college:

 • Ruimere formulering van de maatschappelijke functie van de woning naast de begraafplaats, mogelijk maken van meer maatschappelijke initiatieven met name in relatie tot duurzaamheid (modelwoning) en de woonzorgopgave.
 • Uitzoeken bij omgevingsdienst Haaglanden welke festiviteiten mogelijk zijn op evenemententerrein naast Kleine Duiker.
 • Onderzoeken wat de gevolgen zijn van het opnemen van kaders in deze gebiedsvisie in relatie tot de woonzorgopgave. Graag ook sociaal domein aanhaken als in de toekomst initiatieven in dit verband gaan spelen in dit gebied.
 • In de gebiedsvisie op pagina 20 wordt gesproken over mogelijk nieuwe routes over het terrein begraafplaats. Graag duidelijker formuleren wat dit betekent.
 • Meer aandacht in de visie voor recreatieve verbinding met omliggende gebieden en hoe we dit gebied recreatief interessanter maken voor Barendrechters en inwoners uit regio.

Het college besluit:

 • Het voorstel aan te houden en opnieuw te agenderen wanneer het voorstel en de gebiedsvisie zijn aangepast conform de wensen van het college.

Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2020/2021 team BOA

Portefeuillehouder: Drs. J. van Belzen
Adviesnummer: 273155
Cluster: Veiligheid
Beraadslaging: Het college stemt in met dit voorstel.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: Kennis te nemen van bijgevoegd Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2020/2021 team BOA.
 • Beslispunt 2: De gemeenteraad informeren over het jaarverslag en het jaarplan door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Nota Garantstellingen en Leningen 2021

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 331932
Cluster: Financiën
Beraadslaging: Op verzoek van portefeuillehouder Bults wordt het voorstel aangehouden.

Het college besluit het voorstel aan te houden.

Conform

Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2022 DCMR

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 324640
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: Een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de DCMR Milieudienst Rijnmond in te dienen, waarmee wordt aangegeven geen aanleiding te zien tot het maken van opmerkingen.

Aanbesteding jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning in de wijkteams

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 273608
Cluster: Maatschappij 3

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: Vaststellen van de Aanbestedingsleidraad en bijbehorende bijlagen ten aanzien van de aanbesteding jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning in de wijkteams.
 • Beslispunt 2: De gemeenteraad te informeren over de inkoopstrategie door vaststelling van bijgaande raadsinformatiebrief.

Burgemeesterbesluit:

 • De Directeur Maatschappij volmacht te verlenen om de overeenkomst t.b.v. jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning in de wijkteams voor de percelen Opvoeden en Opgroeien, Jeugd GGz, Maatschappelijke Werk, Leven met een Beperking en Volwassen GGz tussen de gemeente Barendrecht en de te contracteren aanbieders te ondertekenen.

Raadsvoorstel Bestuursverklaring Tozo

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 326070
Cluster: Maatschappij 1

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: In te stemmen met de bestuursverklaring toepassing hardheidsclausule uitvoering Tozo 1.
 • Beslispunt 2: In te stemmen met de bestuursverklaring toepassing hardheidsclausule uitvoering Tozo1.

Verslag archivaris toezicht op archief- en informatiebeheer GR BAR-Organisatie (februari - oktober 2020)

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 265243
Cluster: Facilitair

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: Kennis te nemen van de conclusies van de archiefinspectie en in te stemmen met de maatregelen zoals genoemd onder "beoogd effect" om verbetering aan te brengen op de volgende onderdelen, namelijk:
  • Achterstanden in (digitale) vernietiging en overbrenging van informatie;
  • Actualiseren of uitwerken van lokale regelgeving en informatiebeheerdocumentatie, zoals archiefverordeningen, kwaliteitssysteem, informatieplattegrond en calamiteitenplannen.
 • Beslispunt 2: De gemeenteraad te informeren over het verslag van de archiefinspectie door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.
 • Beslispunt 3: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland informeren over het verslag van de archiefinspectie door vaststelling bijgevoegde brief.

Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp-begroting 2022 en -1e begrotingswijziging 2021 VRR

Portefeuillehouder: Drs. J. van Belzen
Adviesnummer: 320958
Cluster: Veiligheid

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: De zienswijze op de ontwerpen van de begroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 van de VRR vast te stellen.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen