Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist M.J. Jabaaij
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen

Afwezig

Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen

Beslissing

Notulen 9 maart 2021: Het college stelt de notulen zonder nadere op- en aanmerkingen vast.

Bespreken

Indexering tarieven lokaal gecontracteerde jeugdhulp 2021 Barendrecht

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 251984
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Beslispunt 2 wordt geschrapt.

Het college besluit het volgende:

  • Beslispunt 1: akkoord te gaan met de toepassing van het voorlopige OVA indexeringspercentage van 3,24% voor de tarieven van lokaal gecontracteerde jeugdhulp en het budget lokale jeugdhulp hiervoor te verhogen.

Overeenkomsten RBZ inzake startersaanpak en schuldhulpverlening voor ondernemers

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 260423
Cluster: Maatschappij 2
Beraadslaging: Wethouder Proos verzoekt in het vervolg ook de medewerkers van het team economie te betrekken bij het opstellen van dit soort voorstellen.

Het college besluit het volgende:

  • Beslispunt 1: in te stemmen met de 'overeenkomst startersaanpak' en 'overeenkomst schulddienstverlening aan ondernemers'.
  • Beslispunt 2: Burgemeesterbesluit: wethouder Sociale Zaken te mandateren voor de ondertekening van de 'overeenkomst startersaanpak' en 'overeenkomst schulddienstverlening aan ondernemers'.

Normenkader rechtmatigheid jaarrekening 2020

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 242547
Cluster: Concern Control

Het college besluit het volgende:

  • Beslispunt 1: het normenkader rechtmatigheid jaarrekening 2020 gemeente Barendrecht vast te stellen.
  • Beslispunt 2: de raadsinformatiebrief over het normenkader jaarrekening 2020 vast te stellen.

Conform

Overeenkomsten RBZ inz startersaanpak en schuldhulpverlening voor ondernemers

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 260423
Cluster: Maatschappij 2
Beraadslaging: Wethouder Proos verzoekt in het vervolg ook de medewerkers van het team economie te betrekken bij het opstellen van dit soort voorstellen.

Het college besluit het volgende: 

  • Beslispunt 1: in te stemmen met de 'overeenkomst startersaanpak' en 'overeenkomst schulddienstverlening aan ondernemers'.
  • Beslispunt 2: Burgemeesterbesluit: wethouder Sociale Zaken te mandateren voor de ondertekening van de 'overeenkomst startersaanpak' en 'overeenkomst schulddienstverlening aan ondernemers'. 

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen