Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen

Afwezig

-

Beslissing

Notulen 9 februari 2021: Het college stelt de notulen, zonder nadere op- en aanmerkingen, vast.

Bespreken

Machtiging Belastingdienst / Toeslagen hersteloperatie toeslagaffaire

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 260821
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
 • Beslispunt 2: akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.
 • Beslispunt 3: machtiging en de uitoefening te verlenen van de in de machtiging genoemde werkzaamheden aan Bureau Sociaal Raadslieden en Algemeen Maatschappelijk Werk (wijkteam).
 • Beslispunt 4: het incidentele budget dat is ontvangen via de specifieke uitkering à € 43.767,04 beschikbaar te stellen voor de aanpak toeslagaffaire.

Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Parq Waal

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 259690
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in de ontwerp-reactie.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 • a. het bestemmingsplan ‘Parq Waal’ (NL.IMRO.0489.BPZUR20200004-VI01) gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding.
 • b. het beeldkwaliteitsplan ‘Parq Waal’ vast te stellen en op te nemen in de welstandsnota.
 • c. geen exploitatieplan vast te stellen.

Innovatiefonds Sociaal Domein

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 268991
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1:de gemeenteraad voor te stellen:
  • a. de nieuwe regeling innovatiefonds Sociaal Domein vast te stellen.
  • b. een bestemmingsreserve Sociaal Innovatiefonds te vormen ad € 338.000,- ten behoeve van de uitvoering van het Innovatiefonds Sociaal Domein, deze te dekken uit de algemene reserve en te verwerken in het eerstvolgende P en C product.
 • Beslispunt 2: de bestaande regeling 'Preventie en Innovatie Wmo begeleiding en maatschappelijke initiatieven 2016’ in te trekken.

Conform

Samenwerkingsovereenkomst Erasmus Universiteit Rotterdam – Energietransitie

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 242488
Cluster: Ontwikkeling leefomgeving en regio

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Burgemeesterbesluit:
  • wethouder de Jonge te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Grondreservering Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 268785
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard te verzoeken 8 hectare bedrijfsgrond te reserveren voor 1 jaar voor een bedrag van €80.000,- ten behoeve van het project De Stationstuinen.
 • Beslispunt 2: de bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van GR Nieuw Reijerwaard vast te stellen.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 2 maart 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen