Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur S. Deurloo

Afwezig

Secretaris G.J. Bravenboer

Beslissing

Notulen 8 juni 2021: Het college stelt de notulen zonder nadere op- en aanmerkingen vast.

Bespreken

Collegevoorstel Werkwijze en uitkomsten 2e evaluatie doelgroepenvervoer

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 343440
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college neemt kennis van de evaluatiebevindingen en aanverwante informatie inzake het doelgroepenvervoer. Het college spreekt de wens uit om de raadsinformatiebrief op een aantal punten tekstueel te wijzigen, waarbij tevens aanvullende informatie moet worden opgenomen over de eertijds toegezegde efficiencyslag.

Het college besluit:

 • wethouder Roopram te mandateren, met inachtneming van de beraadslaging, om de raadsinformatiebrief over de werkwijze en uitkomsten 2e evaluatie doelgroepenvervoer en bijlagen aan te passen en vast te stellen.

Collegevoorstel Herziene beleidsregels TONK gemeente Barendrecht

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 350378
Cluster: Maatschappij 1
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel en spreekt zijn waardering uit voor de diverse medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de TONK en de opstelling van dit nieuwe voorstel.
Het college spreekt de wens uit om een artikel voor te bereiden in de Blik op Barendrecht over het besluit.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: de Herziene Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Barendrecht 2021 vast te stellen.
 • Beslispunt 2: de gemeenteraad te informeren over dit besluit door vaststelling van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Collegevoorstel Windenergie BT Oost

Portefeuillehouder: Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Adviesnummer: 345207
Cluster: Ontwikkeling Leefomgeving en Regio
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel en de hierin opgenomen conclusie, dat de ontwikkeling van het zoekgebied BT-Oost voor windenergie hoogst onwaarschijnlijk is.
Het college verzoekt de raadsinformatiebrief op enkele punten tekstueel aan te passen.
Wethouder De Jonge zal zich nader beraden op de vraag of aanvullend op de raadsinformatiebrief een persbericht moet worden opgesteld.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: kennis te nemen van de haalbaarheidsonderzoeken (d.d. 1-12-2020, 21-4-2021 en 22-4-2021) van Bosch en Van Rijn (bijlage 1 tot en met 3).
 • Beslispunt 2: kennis te nemen van het geheime rapport Business-case solitaire windturbine d.d. 21-4-2021.
 • Beslispunt 3: vast te stellen dat de ontwikkeling van het zoekgebied BT Oost voor windenergie hoogst onwaarschijnlijk is.
 • Beslispunt 4: delen van de inzichten uit het gesprek met de gedeputeerde en de betrokken (markt)partijen over de uitkomst van dit onderzoek aan het Bestuurlijk Overleg regionale windenergieopgave.
 • Beslispunt 5: wethouder De Jonge te mandateren om, met inachtneming van de beraadslaging, de bijbehorende raadsinformatiebrief vast te stellen.
 • Beslispunt 6: geheimhouding op te leggen op bijlage 4: Business case solitaire windturbine d.d. 21-4-2021 op grond van art. 55, eerste lid, Gemeentewet en art. 10, tweede lid, aanhef en onder g Wet Openbaarheid Bestuur.

Conform

Collegevoorstel Last onder dwangsom Kwekerij Rolin B.V., Noldijk 84 in Barendrecht

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 293338
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: een last onder dwangsom op te leggen aan de directie van Kwekerij Rolin B.V. aan de Noldijk 84 in Barendrecht, met het doel om naleving van artikel 3.59 van het Activiteitenbesluit milieubeheer blijvend af te dwingen.
 • Beslispunt 2: de hoogte van de dwangsom vast te stellen op een bedrag van € 1.000,00 per keer dat wordt geconstateerd dat artikel 3.59 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt overtreden, tot een maximum van € 3.000,00, waarbij per etmaal maximaal één constatering kan plaatsvinden.
 • Beslispunt 3: de begunstigingstermijn vast te stellen op één dag, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.

Collegevoorstel Last onder dwangsom Prins Hoveniers Barendrecht B.V., 1e Barendrechtseweg 92a in Barendrecht

Portefeuillehouder: Mr. Dr. C.D. Schaap
Adviesnummer: 291684
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: een last onder dwangsom op te leggen aan de drijver en bestuurder van Prins Hoveniers Barendrecht B.V., voorheen gevestigd aan de 1e Barendrechtseweg 92a in Barendrecht, met het doel om naleving van artikel 2.11, lid 3 in samenhang met lid 4, 5 en 8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer blijvend af te dwingen.
 • Beslispunt 2: de hoogte van de dwangsom vast te stellen op een bedrag van € 1.500,00 per keer dat wordt geconstateerd dat artikel 2.11, lid 3 in samenhang met lid 4, 5 en 8 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt overtreden, tot een maximum van € 6.000,00, waarbij per week maximaal één constatering kan plaatsvinden.
 • Beslispunt 3: de begunstigingstermijn vast te stellen op 2 maanden, ingaande op de dag na de dag van verzending van het besluit.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de locosecretaris, drs. D.W.E. van IJpen
de burgemeester, drs. J. van Belzen