Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen

Afwezig

Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen

Beslissing

Notulen 6 april 2021: Het college stelt de notulen, zonder nadere op- en aanmerkingen, vast.

Bespreken

Actualisatie Beleidsregels en Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Barendrecht

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 289414
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. De raadsinformatiebrief, beleidsregels en besluit vergen enkele tekstuele aanpassingen.

Het college besluit, met inachtneming van de beraadslaging, wethouder Roopram te mandateren:

 • Beslispunt 1: de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Barendrecht 2021 met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 aan te passen en vast te stellen en gelijktijdig de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Barendrecht 2015 in te trekken.
 • Beslispunt 2: het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Barendrecht 2021 met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 aan te passen en vast te stellen en gelijktijdig het besluit maatschappelijke ondersteuning Barendrecht 2015 in te trekken.
 • Beslispunt 3: de raadsinformatiebrief actualisatie beleidsregels- en besluit maatschappelijke ondersteuning Barendrecht 2021 aan te passen en vast te stellen.

Financiële duidelijkheid zorgaanbieders COVID-19 Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Doelgroepenvervoer

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 282604
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college kan zich op hoofdlijnen vinden in het voorstel. Het college spreekt de wens uit om in de raadsinformatiebrief duidelijker aan te geven welk deel van de kosten niet gedekt zijn binnen de huidige (meerjaren)begroting.

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: Vaststellen van het geactualiseerd toetsingskader “Financiële regelingen COVID-19 meerkosten en omzetgarantie” in het kader van de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en
  doelgroepenvervoer, met terugwerkende kracht vanaf 15 maart 2020.
  • 1a. Intrekken toetsingskader “Financiële regelingen COVID-19 meerkosten en omzet” besloten in het college van 1 december 2020.
 • Beslispunt 2: Vaststellen van de financiële regeling meerkosten met terugwerkende kracht vanaf 15 maart 2020 tot en met 31 december 2021 zoals opgenomen in het toetsingskader.
  • 2a. Vaststellen van de financiële regeling omzetgarantie voor de gecontracteerde zorgaanbieders Wmo en Jeugdwet vanaf 15 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 zoals opgenomen in het toetsingskader en het afwegingskader.
 • Beslispunt 3: De brief van 21 juli 2020 aan de zorgaanbieders met onderwerp “mogelijkheid tot tijdelijke financiële regeling ten tijde van de maatregelen n.a.v. de COVID-19 crisis” vast te stellen.
 • Beslispunt 4: Op basis van de “Circulaire voor doorbetaling doelgroepenvervoer vanwege COVID-19 en staatsteun” d.d. 6 juli 2020 en “Circulaire voor doorbetaling doelgroepenvervoer vanwege COVID-19 en staatsteun II” d.d.12 februari 2021 van het Rijk en opgenomen in het toetsingskader, een omzetgarantie voor het vraagafhankelijk doelgroepenvervoer Wmo en Jeugdwet vast te stellen voor;
  • 4 a. Maximaal 80% voor de niet verleende dienstverlening door gecontracteerde vervoersbedrijven ten behoeve van Wmo vervoer en Leerlingenvervoer voor de periode vanaf 15 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 toe te kennen.
  • 4 b. Maximaal 63% voor de niet verleende dienstverlening door gecontracteerde Wmo vervoersbedrijven voor de periode vanaf 1 juli 2020 tot en met 13 oktober 2020 toe te kennen;
  • 4 c. Maximaal 50% op basis van bevoorschotting voor niet verleende dienstverlening door gecontracteerde Wmo vervoersbedrijven voor de periode vanaf 14 oktober tot en met 31 maart 2021 toe te kennen.
  • 4 d. Maximaal 70% voor leerlingenvervoer voor de niet verleende door gecontracteerde vervoersbedrijven vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 juli 2020 toe te kennen;
  • 4 e. Voor leerlingenvervoer geen omzetgarantie voor de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2020 toe te kennen;
  • 4 f. Maximaal 50% op basis van bevoorschotting voor niet verleende dienstverlening door gecontracteerde vervoersbedrijven ten behoeve van leerlingenvervoer voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.
 • Beslispunt 5: Het geactualiseerde afwegingskader II“COVID-19 toegestane zorg in aangepaste vorm Wmo” voor de periode 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021 vast te stellen.
  • 5 a. Het afwegingskader I “COVID-19 toegestane zorg in aangepaste vorm Wmo” voor de periode vanaf 15 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 met terugwerkende kracht vast te stellen.
 • Beslispunt 6: wethouder Roopram te mandateren, met inachtneming van de beraadslaging, de raadsinformatiebrief over de Financiële gevolgen zorgaanbieders COVID-19 meerkosten en omzetgarantie aan te passen en vast te stellen.
 • Beslispunt 7: mandaat te verlenen aan de directeur Maatschappij van de BAR-organisatie tot het nemen van besluiten die ten grondslag liggen aan het Afwegingskader I en II “COVID-19 toegestane zorg in aangepaste vorm Wmo”, het Toetsingskader “Financiële regelingen COVID-19 meerkosten en continuïteitsbijdrage” inclusief de Circulaire voor doorbetaling doelgroepenvervoer vanwege COVID-19 en staatsteun” d.d. 6 juli 2020, de “Circulaire voor doorbetaling doelgroepenvervoer vanwege COVID-19 en staatsteun II” d.d.12 februari 2021, de financiële regeling meerkosten en de financiële regeling continuïteitsbijdrage COVID-19 voor zover toegestaan binnen het beschikbare programmabudget.
 • Beslispunt 8: mandaat te verlenen aan de directeur Maatschappij van de BAR-organisatie om bij onduidelijkheden, in gevallen waarin het toetsingskader of het afwegingskader niet in voorziet, of wanneer toepassing van het toetsingskader of afwegingskader onredelijk is, een besluit te nemen op een ingediende aanvraag voor zover toegestaan binnen het beschikbare programmabudget.

Conform

Investeringssubsidie CAV Energie Uitbreiding materiaalruimte

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 277322
Cluster: Maatschappij 2

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: In te stemmen met het opnemen van een investeringssubsidie 2022 in de begroting 2022 tot een maximum bedrag van € 21.600 voor het uitbreiden van de materiaalruimte bij Atletiekvereniging C.A.V. Energie.
 • Beslispunt 2: Akkoord te gaan met de voorwaarde dat de investeringssubsidie uitsluitend uitgekeerd wordt na aanvraag van een BOSA-subsidie door CAV Energie.

Wijziging Leidraad Invordering Gemeentelijke belastingen

Portefeuillehouder: Drs. N. Bults MBA
Adviesnummer: 301610
Cluster: Financiën

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: de 1e wijziging van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2020 vast te stellen.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 20 april 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen