Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig

Burgemeester Drs. J. van Belzen
Wethouder P.W.J. Luijendijk
Wethouder Mr. Dr. C.D. Schaap
Wethouder R.D. Roopram
Wethouder A.J. Proos
Wethouder Drs. N. Bults MBA
Wethouder Drs. T.F. de Jonge RA RO EMIA CIA
Secretaris G.J. Bravenboer
Locosecretaris/notulist Drs. D.W.E. van IJpen
Communicatieadviseur J. van Lonkhuijzen

Afwezig

-

Beslissing

Notulen 5 januari 2021: Het college stelt de notulen zonder nadere op- en aanmerkingen vast.

Bespreken

Aanpassing vergoeding inzet casusregisseurs wijkteams MEE Rotterdam Rijnmond

Portefeuillehouder: R.D. Roopram
Adviesnummer: 160983
Cluster: Maatschappij 3
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel.
Naar aanleiding van het voorstel verzoekt het college een presentatie voor te bereiden over de actuele ontwikkelingen in en om de wijkteams, mede aan de hand van concrete praktijkcases.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: akkoord te gaan met voorgestelde functieherwaardering en wijziging in tariefberekening van casusregisseurs MEE Rotterdam Rijnmond.
 • Beslispunt 2: het addendum bij de “overeenkomst jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning in de wijkteams” tussen de gemeente Barendrecht en MEE Rotterdam Rijnmond aan te gaan.
 • Beslispunt 3: de financiële consequenties voor 2021 van € 12.676,- te verwerken in de 1e tussenrapportage.

De burgemeester besluit:

 • Beslispunt 1: de Manager Cluster Maatschappij volmacht te verlenen om het addendum bij de overeenkomst ten behoeve van jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning in de wijkteams tussen de gemeente Barendrecht en MEE Rotterdam Rijnmond te ondertekenen.

Anterieure overeenkomst en wijzigingsplan Natuurgoed Ziedewij

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 231822
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling
Beraadslaging: Het college kan zich vinden in het voorstel, dat goed past in het voornemen van de gemeente om in het gebied tussen station en Zuidpolder meer recreatieve fiets- en wandelroutes te realiseren.

Het college besluit:

 • Beslispunt 1: de gemeenteraad voor te stellen:
  • a. medewerking te verlenen aan het initiatief voor de ontwikkeling van Natuurgoed Ziedewij in de Polder Ziedewij
  • b. een Krediet a EURO 500.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de Reserve Grondbedrijf t.b.v. de aankoop van de percelen BBL en Casteleijn Beheer BV, alsmede de aanleg van een openbaar fietspad;
  • c. het beeldkwaliteitsplan vast te stellen en deze na vaststelling van het wijzigingsplan onderdeel te maken van het welstandsbeleid;
  • d. het ontwerpwijzigingsplan Natuurgoed Ziedewij vrij te geven voor terinzagelegging.
 • Beslispunt 2: Na accordering van het voorstel door de gemeenteraad een anterieure overeenkomst aan te gaan met Natuurgoed BV en BBL;
 • Beslispunt 3: Vast te stellen dat, gezien de vormvrije m.e.r.-beoordeling, geen omvangrijke negatieve milieueffecten aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen;
 • Beslispunt 4: Het ontwerpwijzigingsplan Natuurgoed Ziedewij samen met het beeldkwaliteitsplan 6 weken ter inzage te leggen.

De burgemeester besluit:

 • Beslispunt 1: Volmacht te verlenen aan wethouder P.W.J. Luijendijk voor het ondertekenen van de overeenkomsten met BBL en Natuur BV.

Conform

Omgevingsvergunning uitbreiding manege Filip Dros

Portefeuillehouder: P.W.J. Luijendijk
Adviesnummer: 145612
Cluster: Ruimtelijke Ontwikkeling

Het college besluit het volgende:

 • Beslispunt 1: dat geen MER hoeft te worden opgesteld voor de omgevingsvergunning voor uitbreiding van de manage Filip Dros (Kooiwalbos 1).
 • Beslispunt 2: aanvrager van dit besluit op de hoogte te stellen door vaststelling van bijgevoegde brief.

Deze notulen worden vastgesteld in de vergadering van 19 januari 2021.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht,
de secretaris, G.J. Bravenboer
de burgemeester, drs. J. van Belzen